Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

9. Dokumentasjon av sikkerhet mot naturpåkjenninger

Innledning

Dokumentasjonen i byggesøknaden skal vise at tiltaket oppfyller kravene i plan- og bygningsloven (pbl.) § 28-1 og krav til sikkerhet i byggteknisk forskrift (TEK10), der det er aktuelt. Byggesøknaden skal vedlegges dokumentasjon fra fagkyndig når det søkes om byggetillatelse i områder med potensiell naturfare. Dette vil være aktuelt blant annet i områder som er avmerket som hensynssoner i plan, områder avmerket på aktsomhetskart, områder der det er kjent fare eller områder som har en topografi som tilsier risiko.

I dette kapitlet redegjøres det for plikten til å utrede byggetomtens sikkerhet mot naturpåkjenninger, dokumentasjonsplikten ved byggesøknad, krav til innholdet i dokumentasjonen, og i tillegg litt om dokumentasjon for drift og vedlikehold av eventuelle sikringstiltak.