Sentral godkjenning og ansvarsrett i byggesak

Hensikten med den sentrale godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet er å sikre oppføring av bygg med god kvalitet i samsvar med kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Sist endret 01.01.2016
grå-høyhusfasade-med-grå-himmel.jpg
Foto: Colourbox.no

Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikring sikrer at foretak er kvalifisert til å erklære ansvarsrett i byggesaker. Gjennom ansvarsrettssystemet er ansvaret plassert hos de som bygger og dermed har reell mulighet til å forhindre at feil oppstår.

Kvalifikasjonskrav, kvalitetssikring og seriøsitetskrav

Foretak som søker om sentral godkjenning og erklærer ansvarsrett i byggesaker skal oppfylle krav til kvalifikasjoner og kvalitetssikring. Foretak som søker sentral godkjenning må i tillegg oppfylle seriøsitetskrav som viser at de driver lovlig.

Kravene til utdanning og praksis skal sikre at byggetiltak gjennomføres med nødvendig kompetanse og er i hovedsak sammenfallende for ansvarsrett og sentral godkjenning. Kvalifikasjonskravene varierer med funksjon, fagområde og tiltaksklasse.

Kvalitetssikringsrutiner skal bidra til at foretak følger plan- og bygningslovgivningen i byggeprosjekter og være tilpasset driften i foretaket. Kvalitetssikringsrutiner skal blant annet vise identifikasjon og ivaretakelse av krav i lov og forskrift samt avviksbehandling. For foretak som påtar seg ansvarsrett er krav til kvalitetssikringen rettet mot gjennomføringen av tiltaket. Sentral godkjenning har mer omfattende krav slik at foretakene setter kvalitetssikring i system og kan tilpasse kvalitetssikringsrutinene til gjennomføring av de enkelte byggesaker.


Ansvarsrett

Foretak som påtar seg ansvar i byggesaker, må erklære ansvarsrett. Erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet. Ansvarsrett oppstår når erklæringen er sendt kommunen.

Gjennom erklæringen bekrefter foretaket at det skal brukes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner og kvalitetssikringsrutiner for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Med erklæringen forplikter foretaket seg til å utføre arbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven.

Kommunen kan frata ansvarsretten ved alvorlige overtredelser eller dersom foretaket ikke er kvalifisert for oppgaven, ikke har etterkommet kommunale pålegg eller har unnlatt å ivareta sin funksjon i tiltaket.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig ordning og et virkemiddel for å oppnå kvalitet i byggverk. Sentral godkjenning skal gjennom krav til kvalifikasjoner og kvalitetssikring sikre at foretak innehar nødvendig kompetanse for gjennomføring av byggetiltak med rett kvalitet. Sentral godkjenning vil ha betydning i byggesak og særlig i forbindelse med tilsyn.

Sentral godkjenning er ikke utelukkende basert på foretakenes faglige kvalifikasjoner. Foretak som søker sentral godkjenning må også oppfylle seriøsitetskrav som retter seg mot foretakets økonomi og drift. Seriøsitetskriteriene er egnet til å vise foretakets evne og vilje til lovlydig drift og gjennomføringsevne i byggeprosjekter. Sentral godkjenning vil være et hjelpemiddel for tiltakshavere, utbyggere og andre aktører ved valg av kontraktspartnere, leverandører og underleverandører.

Sentral godkjenning kan trekkes tilbake ved alvorlig eller gjentatt overtredelse av plan- og bygningslovgivningen, ved brudd på seriøsitetsvilkårene eller dersom foretaket ikke lenger er kvalifisert for sentral godkjenning.