Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2025

Kommunal- og distriktsdepartementet har forlenget overgangsordningen for sentral godkjenning til 1. juli 2025. Dette skal sikre forutsigbarhet for næringa fram til nye regler er på plass.

Sist endret 11.01.2023

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften (SAK10) i kraft, blant annet med klare krav til utdanning. Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak, vedtok departementet en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen. Bestemmelsen skulle gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.

Overgangsbestemmelsen er nå forlenget til 1. juli 2025.

Forutsetninger for overgangsordningen

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak kan få fornyet sin sentrale godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette gjelder kun for foretakene som fikk innvilget sentral godkjenning før 1. januar 2016.

I begrepet fornyelse ligger det at den nye søknaden må være innsendt innen utløpet av forrige godkjenningsperiode. I tillegg gjelder bestemmelsen kun for godkjenningsområdene og tiltaksklassene foretaket søker om å fornye.

  • Minstekravet om utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå må være oppfylt.
  • Videre er det en forutsetning at det ikke har vært endringer i foretakets faglige ledelse som er avgjørende for godkjenningen.
  • Ved søknad om nye godkjenningsområder eller tiltaksklasser, må kvalifikasjonskravene være oppfylt fullt ut. 

Overgangsbestemmelsen er forlenget frem til 1. juli 2025

Overgangsbestemmelsen gjaldt opprinnelig frem til 1. juli 2018, men ble forlenget frem til 1. juli 2020. I påvente av Byggkvalitetutvalgets rapport, der dagens virkemidler for å sikre kvalifiserte og seriøse aktører i byggebransjen skulle vurderes, ble ordningen forlenget fram til 1. juli 2022. For å gi bransjen mer tid til å omstille seg, ble overgangsordningen så forlenget med enda ett år, til 1. juli 2023. Om det ikke er kommet nye regler på plass innen 2025, må departementet vurdere overgangsordningen på nytt.