Bruk og oppføring av overtrykkshaller

Lag og foreninger som bruker overtrykkshaller må på linje med kommunene og de som tilbyr slike haller, kjenne til regelverket for bruk og oppføring. Her er en oversikt.

Sist endret 26.10.2020

En overtrykkshall er en hall som holdes oppe av innblåst luft og er en søylefri plasthall uten bærekonstruksjon i tak og vegger. Hallen består av en sterk plastfolie som forankres til en støpt ringmur og holdes oppe av innblåst luft fra aggregater drevet med gass, elektrisitet eller annet. Overtrykkshaller brukes normalt til sportsaktiviteter som for eksempel tennis, fotball, overdekning av bassenger eller til utstillingsformål.

Overtrykkshaller må følge kravene til produktdokumentasjon

Før produkter bygges inn i byggverk skal det dokumenteres at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket skal tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift § 3-1 annet ledd og forskrift om dokumentasjon av byggevarer.

Listen under viser hvilke produktegenskaper det kan være aktuelt å dokumentere ved oppsetting av overtrykkshall. Listen er ikke uttømmende:

  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet, i henhold til NS-EN 13782:2015 Midlertidige konstruksjoner. Telt - Sikkerhet
  • Rivestyrke, i henhold til NS-EN 1875-3:1997 Gummi- eller plastbelagte tekstiler – Bestemmelse av rivestyrke – Trapesmetode
  • Strekkstyrke, i henhold til NS-EN ISO 1421:2016 Gummi eller plastbelagte tekstiler – Bestemmelse av strekkfasthet og bruddforlengelse eller NS-EN 12311-2:2010 Tetningsmaterialer på rull – Bestemmelse av strekkegenskaper – Takbelegg av plast eller gummi
  • Skjærestyrke i skjøt, for eksempel dokumentert i henhold til NS-EN 12317-2:2010 Tetningsmaterialer på rull – Bestemmelse av skjærstyrke i skjøt – Takbelegg av plast eller gummi
  • Egenskaper ved brannpåvirkning, i henhold til NS-EN 13501 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler
  • Isolasjonsevne (U-verdi), i henhold til NS-EN 6946 Bygningskomponenter og elementer – varmemotstand og varmegjennomgang eller NS-EN ISO 8990 Varmeisolering – Bestemmelse av stasjonære varmeoverføringsegenskaper.

Hallen må være tilpasset naturforholdene

Overtrykkshallene må være konstruert slik at de tåler norsk klima enten de ligger havsnært og vindutsatt eller i innlandet med store snømengder. Hallene kan leveres med fjernbetjening og instrumenter som viser bevegelser i hallen eller måler snølasten. Trykket i hallen kan reguleres automatisk eller manuelt for å unngå vind- og overlastskader.

Hvis det ikke er tilstrekkelig kapasitet til å øke trykket i hallen slik at den kan motstå storm med orkankast, bør den ikke brukes i kystnære områder. Snømengder må kunne gli av konstruksjonen (hallens krumning) og det må være mulig å øke temperaturen i hallen. Det er viktig å velge en duk som har nødvendig tykkelse og rivestyrke.

Å sette opp en overtrykkshall krever byggesøknad og saksbehandling

Oppsetting av overtrykkshaller vil normalt være søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlig foretak og skiller seg ikke fra behandling av andre tiltak. Kommunen skal også her legge til grunn opplysninger fra ansvarlige foretak om at tiltaket oppfyller tekniske krav. Mange overtrykkshaller vil ikke oppfylle energikravene i byggteknisk forskrift. I så fall må det søkes om dispensasjon.

Kommunen kan føre tilsyn med overtrykkshaller

Kommunen kan velge å føre tilsyn med overtrykkshaller. Kommunen kan be ansvarlige foretak om å dokumentere at de ytelsene som er beskrevet i produktdokumentasjonen, er tilstrekkelige for å oppfylle byggtekniske krav i byggetiltaket. Produktet må oppfylle krav som fremgår av prosjekteringen av tiltaket.

Kommunen kan for eksempel velge å prioritere tilsyn med det som gjelder sikkerhet. Da kan følgende momenter være aktuelle:

  • Brann- og rømningsforhold. Prosjekteringen skal for eksempel vise hvor mange personer som kan oppholde seg samtidig i hallen.
  • Om hallen er prosjektert i henhold til eurokoder.
  • Verifisering av produktdokumentasjon. Alle utredninger og sertifiseringer skal være på norsk eller skandinavisk språk

Aggregater kan generere en del støy. I forbindelse med tilsyn kan kommunen be om dokumentasjon som viser at lydforholdene oppfyller kravene i § 13-6 i byggteknisk forskrift om lyd og vibrasjoner.