Rimeligere studentboliger med TEK17

Nå kan studentboliger bygges enda rimeligere med TEK17. Slik er de nye kravene.

Sist endret 03.07.2017

Ny byggteknisk forskrift (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017. Den nye forskriften angir de tekniske minimumskravene til boliger og den lemper på enkelte av kravene til hvordan studentboliger skal bygges.

Skal ha tilstrekkelig oppbevaringsplass

TEK17 gir større fleksibilitet for disponering av boligens totale areal. Studentboliger skal ha tilstrekkelig plass til oppbevaring av mat og klær, på lik linje med kravene som gjelder for andre boliger. Studentboliger som prosjekteres og bygges etter TEK17 vil ikke ha krav om å bygge bod for oppbevaring av sykler, sportsutstyr, barnevogner og lignende. Det vil være opp til studentsamskipnadene å vurdere hva som er tilstrekkelig og egnet oppbevaringsplass for deres beboere.

Snusirkel på 1,3 meter

Med TEK17 vil det fortsatt være krav om at 20 prosent av studentboligene må oppfylle tilgjengelighetskravene. Personer i manuell rullestol skal ha mulighet til å komme på besøk i etasjer med tilgjengelige boenheter. Alle boligene er imidlertid ikke utformet med tanke på at personer i rullestol kan bo der. Nytt i TEK17 er at det er tilstrekkelig med snusirkel på 1,3 meter i studentboliger som må oppfylle kravene om tilgjengelighet.

For å sikre at personer i manuell rullestol har anledning til å besøke de andre studentboligene, vil det fortsatt være krav om at det er tilgjengelig toalett i hver etasje i bygning med krav om heis.

Lydkrav

I TEK17 er det reduserte krav til lydisolasjon mellom en boenhet i en studentbolig og ut til trapperom og fellesgang. Hensikten med reduksjonen i dette kravet er å gi studentsamskipnadene større frihet ved valg av planløsning. Kravet til lydisolering mellom to eller flere boenheter opprettholdes på samme nivå som før.

Utleie kun til studenter

Forutsetningen for at studentboligene kan bygges med disse kravene, er som før. Dette gjelder studentboliger som oppføres av studentsamskipnader og studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger etter forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger. Unntakene gjelder også for andre studentboliger dersom det tinglyses en heftelse på eiendommen om at boligen skal brukes til utleie for studenter i minimum 20 år.