Høring av mindre endring i byggevareforskriften

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen var 2. september 2021.

Sist endret 12.08.2021

Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt om publisering av 16 europeiske bedømmelsesdokumenter, og en rettelse. For å sikre en rask gjennomføring sendes rettsakten på høring før den er tatt inn i EØS-avtalen. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsakten. Rettsakten sendes på høring fordi den skal gjennomføres i norsk rett.

Spørsmål om høringen?

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Mailen Vangsnes på [email protected]. Merk e-posten med saksnummer 21/5579.