Høring av mindre endring i byggevareforskriften

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen var 19. april 2022.

Sist endret 16.03.2022

Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

Publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt om publisering av 10 europeiske bedømmelsesdokumenter for forsterket EPS-byggesystem med høy massetetthet til bygningsenheter og andre byggevarer.

For å sikre en rask gjennomføring sendes rettsakten på høring før den tas inn i EØS-avtalen. Det er ikke mulig å påvirke innholdet i rettsakten på dette tidspunktet. Rettsakten sendes på høring fordi den skal gjennomføres i norsk rett.

Spørsmål om høringen?

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Kathrine Ørstavik post@dibk.no. Merk e-posten med saksnummer 22/2130.