Huskeliste når du erklærer ansvar

Åtte punkter må være på plass når du skal erklære ansvar for arbeidet i en byggesak.

Sist endret 02.07.2024

Alle foretak skal erklære ansvar i byggesaker. Her er åtte punkter som bedriften må ha på plass før byggearbeidet starter.

Lurer du på om foretaket ditt er kvalifisert?

I veiviseren Finn ut om du kan erklære ansvar kan du få hjelp til å finne ut om du kan erklære ansvar, og til å fylle ut en slik søknad.

Driftsmelding 02.07.2024: Veiviseren er dessverre ustabil og ikke tilgjengelig for øyeblikket. Vi jobber med å løse problemet!

 

1. Sjekk at faglig ledelse har formell kompetanse

Før firmaet ditt kan erklære ansvar, må du forsikre deg om at faglig ledelse har tilstrekkelig relevant utdanning og relevant arbeidserfaring for arbeidet som skal utføres.

Når et firma erklærer ansvar trenger ikke den faglige ledelsen være ansatt i firmaet. Den kan leies inn for det enkelte prosjekt. En eventuell innleid faglig ledelse må ha styringen av prosjektet og reell innflytelse på arbeidet som firmaet erklærer ansvarsrett for, slik at kompetansen faktisk brukes i prosjektet.

Det er ikke krav om sentral godkjenning for å erklære ansvar, ettersom dette er en frivillig kvalitetsordning.

2. Mangler faglig ledelse formell kompetanse?

Kommunen kan gjøre unntak for kravet til formell kompetanse for arbeid som skal gjøres i tiltaksklasse 1. Alt arbeid med eneboliger, tomannsboliger og rekkehus er normalt tiltaksklasse 1.

Unntak fra kravet til praksis kan gis dersom faglig ledelse har lang relevant utdanning. Unntak fra kravet til utdanning kan gis dersom faglig ledelse har lang relevant erfaring. Foretaket må sende inn en søknad til kommunen og beskrive hva faglig ledelse har av relevant kompetanse og erfaring.

3. Sjekk at kvalitetssikringsrutiner er på plass

Firmaet må ha kvalitetssikringsrutiner som skal sikre kvalitet i det enkelte tiltaket. Du må blant annet kunne dokumentere at utdanningen og arbeidserfaringen er relevant for arbeidet som skal utføres, og at firmaet har tilstrekkelig gjennomføringsevne.

4. Fyll ut ansvarserklæring

Før du kan starte byggearbeidet, må du fylle ut en erklæring for ansvarsrett.
Du kan bruke:

  • Blankett nummer 5181 - Erklæring om ansvarsrett. Denne skal sendes til ansvarlig søker eller direkte til kommunen med kopi til ansvarlig søker.
  • Utskrift fra veiviseren Finn ut om du kan erklære ansvarsrett. Dette er det enkleste alternativet hvis du har ansvar for bare ett område.
  • Digitale søknadsløsninger som er knyttet til Fellestjenester BYGG. Ansvarlig søker kan legge inn erklæringer om ansvarsrett for alle ansvarsområdene i prosjektet. Firmaet ditt får da en erklæring om ansvarsrett til gjennomlesing, signering og eventuelt korrigering i Altinn.

Det er bare foretaket som skal signere på ansvarserklæringen. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på kompetansen til foretaket, men kommunen kan be om å få se dokumentasjonen ved tilsyn.

5. Send erklæringen til ansvarlig søker

Dersom du velger å bruke blanketten for erklæring om ansvarsrett (nr. 5181), og for å sikre en effektiv og enhetlig prosess, anbefaler vi at alle erklæringer sendes ansvarlig søker slik at erklæringene kan sendes samlet til kommunen, sammen med en oppdatert gjennomføringsplan for byggesaken. Det er først når dokumentet er sendt til kommunen, at din bedrift påtar seg ansvaret.

I en del tilfeller er det mest praktisk for et firma å sende erklæringen direkte til kommunen. Kopi må da sendes til ansvarlig søker.

Dersom du er utførende, kan du ikke starte med arbeidet før igangsettingstillatelse foreligger fra kommunen.

6. Oppdater gjennomføringsplanen

Det er ansvarlig søkers ansvar å sende en revidert gjennomføringsplan til kommunen. Ved eventuelle endringer i gjennomføringsplanen, er det ansvarlig søkers ansvar å sørge for at kommunen til enhver tid har siste versjon av planen.

7. Sikre at underleverandører er kvalifisert

Hvis du henter inn underleverandører til å bistå deg i byggesaken, er det ditt ansvar å sikre at underleverandørene har de nødvendige kvalifikasjonene.

8. Ha dokumentasjonen på plass

Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på foretakets kompetanse når du erklærer ansvar i et byggeprosjekt. Men det er et absolutt krav at bedriften kan dokumentere kompetansen ved interne kvalitetssikringsrutiner.

Dokumentasjon på kompetanse må du kunne framvise når kommunen utfører tilsyn hos deg.

Når kan et foretak erklære ansvar?

Et foretak kan erklære ansvar i byggesaken så lenge den faglige ledelsen fyller kravene til relevant utdanning og relevant praksis for det arbeidet som skal utføres.

Kravene er beskrevet i kapittel 10 og 11 i byggesaksforskriften.

Skal firmaet ditt søke om sentral godkjenning, må den faglige ledelsen være ansatt og oppfylle kravene til utdanning og praksis.

Peker himmelblå 700 Hva betyr det å erklære ansvar?

Å erklære ansvar innebærer at et foretak tar på seg et offentligrettslig ansvar for oppgaven det skal utføre i en byggesak.

Det betyr at foretaket bekrefter at det er kvalifisert for oppgaven, at det har et system for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift og at foretaket er kjent med reglene om sanksjoner for eventuelle brudd på krav som er fastsatt i lov og forskrift.

Den norske ordningen med lokal godkjenning av foretak i byggesaker opphørte 1.1.2016.