Lov- og forskriftsspeil

Lovspeil fra pbl 1985 til 2008, og fra 2008 til 1985.

Sist endret 21.11.2013

Plan- og bygningsloven

av 1985

Plan- og bygningsloven

av 2008

Kap. IX.

Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp m.v.

§ 46

De refusjonsberettigede tiltak

§ 18-3

§ 47

Refusjonsenheten

§ 18-4

§ 48

Utgifter som kan kreves refundert

§ 18-5

§ 49

Refusjonspliktig areal

§ 18-6

§ 50

Fordelingsfaktorene. Takst. Tilleggsrefusjon

§ 18-7

§ 51

Innløsningsrett

Ikke videreført

§ 52

Godkjenning av planer

§ 18-8 (1)

§ 53

Foreløpig beregning av refusjon

§ 18-8 (2)

§ 54

Når tiltaket kan påbegynnes

§ 18-8 (3)

§ 55

Fastsetting av refusjonen

§ 18-9

§ 56

Forfallstidspunktet

§ 18-10

§ 57

Refusjonsdebitor, panterett

§ 18-11

§ 58

Søksmål

§ 18-12

Kap. X.

Skjønnsmyndighet

§ 59

Ordinær skjønnsmyndighet

§ 16-12

§ 60

Særskilt skjønnsrett for bygningssaker

§ 61

Saksomkostninger

Ikke videreført

Kap. XI-A.

Utbyggingsavtaler

§ 64

Definisjon

§ 17-1

§ 64 a

Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler

§ 17-2

§ 64 b

Avtalens innhold

§ 17-3

§ 64 c

Saksbehandling og offentlighet

§ 17-4

§ 64 d

Klage

§ 17-5

§ 64 e

Forskrifter

§ 17-6

§ 64 f

Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene

§ 17-7

Kap. XII.

Byggetomta

§ 65

Vannforsyning

§ 27-1

§ 66

Atkomst og avløp

§ 27-4, § 27-2

§ 66 a

Fjernvarmeanlegg

§ 27-5

§ 67

Krav om opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

§ 18-1

§ 67 a

Krav om opparbeiding av fellesareal og av parkbelte i industriområde

§ 18-2

§ 68

Byggegrunn. Miljøforhold

§ 28-1

§ 69

Den ubebygde del av tomta, fellesareal

§ 28-7

Kap. XIII.

Bebyggelsen

§ 70

Bygningsens plassering, høyde og avstand fra nabogrense

§ 29-4

§ 74

Planløsning og utseende

§ 29-1, § 29-2, § 29-5 (2)

§ 75

Privet - WC

Ikke videreført

§ 76

Tilleggsrom

Ikke videreført

§ 77

Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk

§ 29-5 (1), § 29-7

Kap. XIV.

Særlige bygninger og anlegg m.v.

§ 78

Plassering av bedrifter og anlegg m.v. Innenfor kommunen

§ 30-2

§ 79

Uvanlig bebyggelse

Ikke videreført

§ 80

Bygning og virksomhet som medfører fare eller særlig ulempe

30-2

§ 81

Driftsbygninger i landbruket

§ 20-1, § 20-2, § 21-7, § 30-1

§ 82

Fritidsbebyggelse

§ 30-6

§ 83

Basseng, brønn og dam

§ 28-6

§ 84

Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlig terrenginngrep m.v.

§ 30-4

§ 85

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg

§ 20-1, § 20-2, § 30-5

§ 86

Hemmelige militære anlegg

§ 20-4 (2)

§ 86 a

Mindre tiltak på bebygd eiendom

§ 20-2, jf. § 20-1, § 21-7

§ 86 b

Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område

Ikke videreført

Kap. XV.

Bestående byggverk

§ 87

Endring, reparasjon eller bruksendring m.v. Av bestående byggverk

§ 31-2

§ 88

Dispensasjon fra § 87

§ 31-2 (4)

§ 89

Vedlikehold og utbedring

§ 31-3, § 31-4

§ 89 a

Utbedringsprogram

§ 31-8

§ 91

Riving

§ 31-5

§ 91 a

Bruksendring og riving av bolig

§ 31-6

§ 92

Andre bestemmelser

Delvis videreført i § 31-1

§ 92 a

Endring eller fjerning av tiltak etter § 93 annet ledd

Ikke videreført

§ 92 b

Kontroll med bestående byggverk

§ 31-7

Kap. XVI

Saksbehandling, ansvar og kontroll

§ 93

Tiltak som krever søknad og tillatelse

§ 20-1

§ 93 a

Forhåndskonferanse

§ 21-1, § 20-8, SAK10 § 7-1

§ 93 b

Ansvarlig søker og prosjekterende

§ 20-1 (2), § 22-3, § 23-4, § 23-5, § 23-8 (2)

§ 94

Søknad om tillatelse. Nabovarsel

§ 21-2, § 21-3

§ 95

Behandling av søknaden i kommunen

§ 21-4, § 21-5

§ 95 a

Trinnvis behandling

§ 21-2 (5), § 21-4 (4)

§ 95 b

Enkle tiltak

§ 21-7 (2)

§ 96

Bortfall av tillatelse

§ 21-9

§ 97

Kontroll med tiltak. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse

§ 20-1 (2), § 22-3, § 22-4, § 23-7, § 24-1, § 24-2

§ 98

Ansvarlig utførende

§ 20-1 (2), §22-3, § 22-4, § 23-6

§ 98 a

Sentral godkjenning av utøvere for ansvarsrett

§ 22-1, § 22-2, § 22-3 (2), § 22-4, § 22-5

§ 99

Sluttkontroll og ferdigattest

§ 21-10

Kap. XVII

Ymse bestemmelser

§ 100

Sikringstiltak. Utstyr for byggearbeid

§ 28-2

§ 101

Tiltak på nabogrunn

§ 28-3

§ 102

Undersøking på fast eiendom

§ 33-2

§ 103

Innhegning

§ 28-4

§ 104

Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk

§ 28-5

§ 105

Belysning og renhold m.v.

Ikke videreført

§ 106

Bygningstekniske installasjoner

§ 29-6

§ 106 a

Heis, rulletrapp og rullende fortau

§ 29-9

§ 107

Skilt og reklame

§ 30-3

§ 108

Meldeplikt for andre myndigheter

§ 1-4 (3)

§ 109

Gebyr

§ 33-1

Kap. XVIII

Straffansvar

§ 110 til § 112

Med bøter straffes den som forsettelig eller uaktsomt…

§ 32-9, jf. § 32-8

Kap. XIX

Ulovlig byggearbeid m.v.

§ 113

Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid

§ 32-3, § 32-4

§ 114

Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

§ 32-6

§ 115

Tvangsfullbyrding

§ 32-7

§ 116

Erstatning

Ikke videreført

§ 116 a

Tvangsmulkt

§ 32-5

§ 116 b

Rimelighet og samordning

§ 32-10, § 32-1 (2)

Plan- og bygningsloven

av 2008

Plan- og bygningsloven

av 1985

Kapittel 17

Utbyggingsavtaler

§ 17-1

Definisjon

§ 64

§ 17-2

Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

§ 64 a

§ 17-3

Avtalens innhold

§ 64 b

§ 17-4

Saksbehandling og offentlighet

§ 64 c

§ 17-5

Klage

§ 64 d

§ 17-6

Forskrifter

§ 64 e

§ 17-7

Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene

§ 64 f

Kapittel 18

Opparbeidelsesplikt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp mv

§ 18-1

Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

§ 67

§ 18-2

Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

§ 67 a

§ 18-3

Refusjonsberettigede tiltak

§ 46

§ 18-4

Refusjonsenheten

§ 47

§ 18-5

Utgifter som kan kreves refundert

§ 48

§ 18-6

Refusjonspliktig areal

§ 49

§ 18-7

Fordelingsfaktorene

§ 50

§ 18-8

Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

§ 52 - § 54

§ 18-9

Fastsetting av refusjon

§ 55

§ 18-10

Forfall og renteplikt

§ 56

§ 18-11

Refusjonsdebitor. Panterett

§ 57

§ 18-12

Søksmål

§ 58

Fjerde del:

Byggesaksdel

Kapittel 20

Søknadsplikt

§ 20-1

Tiltak som krever søknad og tillatelse

§ 81, § 85, § 86 a, § 93

§ 20-2

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

§ 81, § 85, § 86 a, § 93, jf. SAK § 9, § 10, § 11

§ 20-3

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

§ 93, jf. SAK § 5, § 6

§ 20-4

Unntak fra krav i loven for visse tiltak som behandles etter andre lover og hemmelige militære anlegg

§ 86, § 93, jf. SAK § 7

Kapittel 21

Krav til innhold og behandling av søknader

§ 21-1

Forhåndskonferanse

§ 93 a

§ 21-2

Søknad om tillatelse

§ 94, § 95 a

§ 21-3

Nabovarsel

§ 94

§ 21-4

Behandling av søknaden i kommunen

§ 95, § 95 a

§ 21-5

Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

§ 95 nr. 3

§ 21-6

Privatrettslige forhold

NY

§ 21-7

Tidsfrister med særskilte virkninger

§ 81, § 86 a, § 95, § 95 b, SAK § 23

§ 21-8

Andre tidsfrister

§ 93 a, SAK § 23

§ 21-9

Bortfall av tillatelse

§ 96

§ 21-10

Sluttkontroll og ferdigattest

§ 99

Kapittel 22

Godkjenning av foretak for ansvarsrett

§ 22-1

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett

§ 98 a

§ 22-2

Tilbaketrekking av sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 98 a

§ 22-3

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett

§ 97, § 98, jf. § 93 b, § 98 a, GOF § 16

§ 22-4

Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

§ 97, § 98, jf. § 93 b, § 98 a, GOF § 20

§ 22-5

Forskrifter om nærmere regler om godkjenning av foretak

§ 98 a

Kapittel 23

Ansvar i byggesaker

§ 23-1

Ansvar i byggesaker

NY

§ 23-2

Tiltakshaver

NY

§ 23-3

Omfang og varighet av ansvaret til ansvarlige foretak

NY

§ 23-4

Ansvarlig søker

§ 93 b

§ 23-5

Ansvarlig prosjekterende

§ 93 b

§ 23-6

Ansvarlig utførende

§ 98

§ 23-7

Ansvarlig kontrollerende

§ 97

§ 23-8

Forskrifter om ansvar

Delvis ny. GOF § 17 nr. 2

Kapittel 24

Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak

§ 24-1

Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

Delvis ny. § 97

§ 24-2

Gjennomføring av kontroll

NY (§ 97)

Kapittel 25

Tilsyn

§ 25-1

Tilsynsplikt

Delvis ny. § 10-1

§ 25-2

Tilsynets innhold

NY

Kapittel 26

Opprettelse og endring av eiendom

§ 26-1

Opprettelse og endring av eiendom

§ 63

Kapittel 27

Tilknytning til infrastruktur

§ 27-1

Vannforsyning

§ 65

§ 27-2

Avløp

§ 66

§ 27-3

Tilknytning til eksisterende private anlegg

NY (Forurensningsloven § 23)

§ 27-4

Atkomst

§ 66

§ 27-5

Fjernvarmeanlegg

§ 66 a

§ 27-6

Forskrifter om tilknytning

NY

Kapittel 28

Krav til byggetomta og ubebygd areal

§ 28-1

Byggegrunn, miljøforhold mv

§ 68

§ 28-2

Sikringstiltak ved byggearbeid mv

§ 100

§ 28-3

Tiltak på nabogrunn

§ 101

§ 28-4

Sikring ved gjerde

§ 103

§ 28-5

Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

§ 104

§ 28-6

Sikring av basseng, brønn og dam

§ 83

§ 28-7

Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

§ 69

§ 28-8

Forskrifter om ivaretakelse av miljø

NY

Kapittel 29

Krav til tiltaket

§ 29-1

Utforming av tiltak

Delvis ny. § 74 nr. 2

§ 29-2

Visuelle kvaliteter

§ 74 nr. 2

§ 29-3

Krav til universell utforming og forsvarlighet

NY

§ 29-4

Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense

§ 70

§ 29-5

Tekniske krav

§ 77 nr. 1, § 74 nr. 1

§ 29-6

Tekniske installasjoner og anlegg

§ 106

§ 29-7

Krav til produkter til byggverk

§ 77 nr. 2

§ 29-8

Avfallshåndtering

NY

§ 29-9

Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

§ 106 a

§ 29-10

Forskrifter om ivaretakelse av miljø

NY

Kapittel 30

Krav til særskilte tiltak

§ 30-1

Driftsbygninger i landbruket

§ 81

§ 30-2

Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

§ 78, § 80

§ 30-3

Skilt- og reklameinnretninger

§ 107

§ 30-4

Andre varige konstruksjoner og anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

§ 84

§ 30-5

Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg

§ 85

§ 30-6

Fritidsbebyggelse

§ 82

Kapittel 31

Krav til eksisterende byggverk

§ 31-1

Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

§ 92 (3)

§ 31-2

Tiltak på eksisterende byggverk

§ 87, § 88

§ 31-3

Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

§ 89

§ 31-4

Pålegg om dokumentasjon og utbedring

§ 89

§ 31-5

Pålegg om og forbud mot riving

§ 91

§ 31-6

Bruksendring og riving av bolig

§ 91 a

§ 31-7

Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

§ 92 b

§ 31-8

Utbedringsprogram

§ 89 a

Femte del:

Håndhevings- og gebyrregler

Kapittel 32

Ulovlighetsoppfølging

§ 32-1

Plikt til å forfølge ulovligheter

Delvis ny. § 116 b

§ 32-2

Forhåndsvarsel

NY

§ 32-3

Pålegg om retting og pålegg om stans

§ 113

§ 32-4

Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

§ 113

§ 32-5

Tvangsmulkt

§ 116 a

§ 32-6

Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

§ 114

§ 32-7

Tvangsfullbyrdelse

§ 115

§ 32-8

Overtredelsesgebyr

NY

§ 32-9

Straff

§§ 110 - 112

§ 32-10

Samordning av sanksjoner

§ 116 b

Kapittel 33

Gebyr og undersøkelse på fast eiendom

§ 33-1

Gebyr

§ 109

§ 33-2

Undersøkelse på fast eiendom

§ 102

Sjette del:

Sluttbestemmelser

Kapittel 34

Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

§ 34-1

Ikrafttreden - plandelen

§ 34-2

Overgangsbestemmelser til plandelen

§ 34-3

Ikrafttreden - byggesaksdelen

§ 34-4

Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen