Krav til kvalifikasjoner, rutiner og seriøsitet

For å bli sentralt godkjent må foretaket oppfylle kravene som stilles i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Sist endret 29.06.2023
mann-som-måler2.jpg
Foto: Ole Walter Jacobsen

Faglige kvalifikasjoner

I søknaden om sentral godkjenning skal foretaket dokumentere at kvalifikasjonene i foretaket er tilpasset godkjenningsområdet det søker om. Kravene til utdanningsnivå og praksis avhenger av hvilken funksjon og tiltaksklasse foretaket søker om. Både utdanning og praksis skal være relevant for godkjenningsområdets faglige innhold.

Utdanning på "tilsvarende nivå"

Kravene til utdanning tar utgangspunkt i fem utdanningsnivåer:

 1. Fag- eller svennebrev, eller tilsvarende.
 2. Mesterbrev eller tilsvarende
 3. Høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende
 4. Bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende
 5. Mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende

Flere av utdanningsnivåene er angitt med studiepoeng som alternativ nivåangivelse. På denne måten blir det enklere å vurdere utdanningen som tilsvarende det nivået som kreves og sammenligne utdanning på tvers av land og utdanningsinstitusjoner.

Begrepet "tilsvarende" er ment å ta hensyn til utenlandsk utdanning og eldre utdanning som fulgte andre reformer. For eksempel vil tidligere utdanning på ingeniørnivå basert på vekttall kunne likestilles med dagens bachelorutdanning.

Godkjenningsområdene

Godkjenningsområdene for sentral godkjenning er inndelt etter

 • hvilken funksjon foretaket skal ha i byggesaker (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende)
 • fagområde(r) foretaket jobber innenfor
 • tiltaksklassen foretaket er kvalifisert for å jobbe med

Inndeling av tiltaksklasse avhenger av kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

Overgangsordning

Det er vedtatt en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen. Overgangsordningen innebærer at foretak fram til 1. juli 2025 kan få fornyet sin sentrale godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette betyr at foretak i denne perioden kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.

I begrepet "fornyelse" ligger det at den nye søknaden må være innsendt innen utløpet av forrige godkjenningsperiode, og at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for de aktuelle godkjenningsområdene og tiltaksklassene. Minstekravet om utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå må likevel være oppfylt. Det er i tillegg en forutsetning at det ikke har vært større endringer i foretakets faglige ledelse.

Foretak som vurderes i henhold til overgangsbestemmelsen har frist fram til 1. juli 2025 til å oppfylle kompetansekravene fullt ut.

Rutiner for kvalitetssikring

Når et foretak søker om sentral godkjenning, må det bekrefte at det har rutiner for kvalitetssikring for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen. Foretaket skal bekrefte at rutinene innfrir kravene og at de er innarbeidet og tilpasset det enkelte foretaket og godkjenningsområdene det søkes om.

Direktoratet for byggkvalitet kan kreve at foretaket dokumenterer kvalitetssikringsrutinene og at de er i aktivt bruk. Dette kan bli etterspurt i forbindelse med behandlingen av søknaden eller i et tilsyn.

Vilkår for seriøsitet

Seriøsitetsvilkårene gjelder for foretak som søker om, eller har, sentral godkjenning. Vilkårene skal bidra til å øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen.

Seriøsitetsvilkårene innebærer at

 • foretak som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • foretak skal ha levert pliktig skattemelding for merverdiavgift de siste seks månedene
 • foretaket skal ikke ha forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift.

Foretaket skal også bekrefte elektronisk at det oppfyller lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet.

Valgfri tilleggsinformasjon

Dersom foretaket ønsker det, kan tilleggsopplysninger om at foretaket har yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og godkjenning som opplæringsbedrift fremgå av registeret over sentralt godkjente foretak. Dette forutsetter at foretaket dokumenterer forsikringene overfor direktoratet. DiBK henter automatisk inn godkjenningen som opplæringsbedrift fra nettsiden Finn lærebedrift (finnlaerebedrift.no).