Tilsyn med byggevarer

Vi er tilsynsmyndighet for byggevarer og heis i Norge. Ved å gjøre tilsyn sikrer vi at regelverket etterleves og at produkter som brukes i byggverk har tilfredsstillende produktdokumentasjon og ikke utgjør en risiko for helse, miljø og sikkerhet.

Sist endret 04.04.2023

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet?

Vi både velger selv hvilke produkter og aktører som skal kontrolleres og gjør tilsyn basert på bekymringsmeldinger og tips fra andre. Målgrupper for tilsynet er produsenter, importører, og distributører av byggevarer og produkter.

Vi kan be om all dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere om produktet samsvarer med regelverket. Det inkluderer teknisk dokumentasjon, sertifisering og produktdokumentasjon.

Som et resultat av tilsynet kan vi pålegge ulike sanksjoner med eller uten tvangsmulkt og gi overtredelsesgebyr. Sanksjonene kan for eksempel være pålegg om å rette avvik, stanse markedsføring og omsetning eller trekke tilbake varer fra markedet.

Hva gjør kommunene?

Kommunen har ansvar for tilsyn med produktene som allerede er bygget inn i et byggverk eller levert på byggeplassen. De kan gi nødvendige reaksjoner overfor ansvarlig foretak dersom produktdokumentasjonen er mangelfull.

Kommunen kan gi pålegg om fjerne produkter fra byggverk eller nekte å utstede ferdigattest. De kan også trekke tilbake ansvarsretten hvis et foretak har unnlatt å ivareta sin funksjon eller å følge pålegg fra kommunen. Vi bistår kommunene i vurderingen av produktdokumentasjonen.

Hvis foretaket har en sentral godkjenning, skal kommunen melde fra til oss (avdeling for sentral godkjenning). Foretaket kan da risikere å miste godkjenningen.

Finn kravene for ditt produkt

Tips oss om ulovlig omsetning

Har du mistanke om ulovlig omsetning av byggevarer, kan du sende oss et tips. Bruk dette tipsskjemaet.