Krav til eByggesaksleverandører

eByggesak er den nye generasjonen saksbehandlingssystem for byggesaksbehandling. Her ser du kravene vi stiller til leverandørene av eByggesaksløsninger og hvilke krav de oppfyller.

Sist endret 01.09.2023

Saksbehandlingsystemene er utviklet på bakgrunn av en nasjonal kravspesifikasjon utarbeidet av KS, i samarbeid med aktører som Fellestjenester Bygg i DiBK, Statens kartverk og pilotkommuner. Kravspesifikasjonen skal hjelpe kommunene til å bli bedre bestillere.

Kvalifiserte leverandører

Alle de tre leverandørene av saksbehandlingsløsninger for byggesak er utviklet/oppdatert til å motta og behandle eByggesøknader i tråd med Nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesak (NPS). Fellestjenester BYGG erklærer at leverandørene oppfyller kravene som ligger under vår myndighet, i tillegg til egne krav.

Leverandørene må blant annet oppfylle krav om bruk og utnyttelse av nasjonale sjekklister for byggesak, bruk av ulike API-er for å sikre dataflyt mellom søknadssystem og sak-/arkivløsning, og gjenbruk av data.

Merk at ikke alle tjenester på Fellestjenester BYGG for øyeblikk er oppdatert med datamodeller som kan utnytte funksjonaliteten som er beskrevet i produktspesifikasjonen. Dette gjelder for eksempel søknad om igangsettingstillatelse, -midlertidig brukstillatelse og -ferdigattest.

Fellestjenester BYGG oppfordrer derfor leverandørene til å gjennomføre nye godkjenningsmøter etter hvert som nye tjenester er på plass, ved ny versjon av den nasjonale produktspesifikasjonen eller ved andre relevante endringer. Tabellene blir oppdatert.

Direktoratet for byggkvalitet stiller disse kravene for godkjenning
KravIDKrav fra NPS 3.0

003

 

Leverandøren skal ha nødvendig godkjenning fra DiBK som dokumenterer at løsningen støtter nasjonale sjekklister, import av søknadsdata fra FtPB og tilbakemeldinger via FtPB til søknadssystem.
036Løsningen må kunne bruke siste versjon av nasjonale sjekklister.

104

 

Søknader og henvendelser som kommer inn via FtBP, kommunens egne skjemaløsninger eller andres skjemaløsninger (forutsatt at de kommer strukturert og med XML, JSON eller tilsvarende) skal importeres automatisk til arkivet/fagsystemet når kommunen har lagt til rette for dette

340

 

Løsningen skal ved registrert søknad/dokumentasjon automatisk sende kvittering for mottak av søknad med referanse til saksnummer for bruk i neste søknad. For sømløs gjenbruk og integrasjon, skal kvittering med saksnummer sendes Fellestjenester bygg og andre relevante tjenester. 

352

 

Løsningen må vise om søknaden er sendt inn gjennom FellestjenesterBYGG. For søknader som er sendt inn gjennom denne plattformen, må den automatiske sjekken mot relevante sjekklister som er gjort der importeres inn. Status for denne skal vises tydelig i arbeidsflaten. Systemet må synliggjøre på hvilke punkter det er funnet mangler og hva disse manglene er. Saksbehandler må kunne overstyre denne sjekken dersom det er nødvendig.

504

 

Søknader og henvendelser som kommer inn via Fellestjenester BYGG/KS Mottaksservice SvarInn skal importeres automatisk til fagsystemet

505

 

Løsningen skal benytte API på fellestjenester BYGG for å sende kvittering for mottatt søknad 

506

 

Løsningen skal benytte API på fellestjenester BYGG for strukturerte mangelbrev/anmodning om tilleggsinformasjon

507

 

Løsningen skal benytte API på fellestjenester BYGG for strukturerte vedtak med evt vilkår

508

 

Løsningen skal sende vilkår/mangler til Fellestjenester BYGG i de tilfeller vedtaket har vilkår/mangler som søker må oppfylle.

509

 

Underveis i gjennomgangen må saksbehandler kunne skrive inn vurderinger knyttet til det enkelte vurderingspunktet.  Saksbehandler må ha mulighet til å legge inn vilkår og oppfølgingspunkter som skal følges opp i den videre saksgangen og meldes tilbake til søker via egne APIer (fellestjeneste bygg).
510Løsningen skal benytte API på fellestjenester BYGG for sjekkliste

511

 

Løsningen må kunne bruke nasjonale sjekklister som er gjort tilgjengelig på fellestjenester bygg via REST API - https://dibk-utvikling.atlassian.net/wiki/display/FB/Nasjonale+sjekklister+for+byggesak. Løsningens sjekklisten skal være i hht. §5-4 i  Plan- og byggningsloven (PBL) og Byggesaksforskriften med veiledning (SAK10), disse lister opp opplysninger som er lovpålagte å hente inn og som er  relevante i saksbehandlingen.

Her finner du mer informasjon om eByggesaksleverandørene: