Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.2. Bustad med krav om tilgjenge

  • bygning med bustadeining med krav om heis
  • bustadeiningar med alle hovudfunksjonar på inngangsplanet
 
Fig. 11 Bygning med bustadeining med krav om tilgjenge og krav om universell utforming av uteareal. Foto: Tone Rønnevig
Fig. 11 Bygning med bustadeining med krav om tilgjenge og krav om universell utforming av uteareal. Foto: Tone Rønnevig

Dokumenttilsyn bustad med krav om tilgjenge

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

Merknader

1

Er bygning plassert slik at det blir oppnådd trinnfri tilkomst med brukbart stigningsforhold til bygning og uteopphaldsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangtilkomst til bygning og uteopphaldsareal.

TEK10

§ 8-3

TEK10

§ 8-6

TEK10

§ 8-7

 

 

2

Er heis i parkeringskjellar nær tilkomstveg?

Angir heis etasje i tekst og tale?

 

Bygning skal vere lett å orientere seg i og vere sikker i bruk. Heis nær tilkomst vil vere enklare å finne og ein vil unngå kryssande trafikk i parkeringskjellar.

Sjekk utforming av heisstol.

TEK10

§ 12-5

TEK10

§ 15-13

 

 

 

1

2

Er felles avfallssystem lett tilgjengeleg?

Er avfallssystem lett tilgjengeleg med kort avstand, er det trinnfri tilkomst, er innkasthøgde maks 1,1 m? Kontrastfargar?

TEK10

§ 12-12

 

 

1

Er det avsett oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og liknande?

 

Er de(n) plassert utanfor, nær heis i parkeringsgarasje eller i inngangsparti med trinnfri tilgang?

TEK10

§ 8-9

 

 

1

Kan rullestolbrukar betene nødvendige romfunksjonar på inngangsplanet på ein tilfredsstillande måte?

Er det snusirkel -1,5 m i alle rom?

Er det mogleg å betene skap på soverom og kome fram til vindauge i alle rom med varig opphald?

TEK10

§ 12-7

 

 

4

Er det godt nok dagslys i rom for varig opphald?

Be om dokumentasjon på dagslys. Dersom glasflater utgjer min. 10 % - som hovudregel OK. Dersom mindre enn 10 % - då skal det liggje føre utrekning som viser at dagslys- faktor er min. 2 %.

TEK10 § 13-12

 

 

 

4

Er det god nok ventilasjon?

Er tilluftsmengda i det enkelte rom i tråd med krava?

TEK10 § 13-2

 

 

3

Er lydisolasjon teken vare på?

Er krav til luftlydisolasjon mellom brukarområde teke vare på?

TEK10 § 13-7

 

 

5

Er brannvarsling og evakuering tekne vare på?

Er det prosjektert sløkkeanlegg i bygning med krav om heis?

TEK10 § 11-12

 

 

 
Fig. 12 Oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Legg merke til ladeuttak. Foto: Tone Rønnevig
Fig. 12 Oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Legg merke til ladeuttak. Foto: Tone Rønnevig

Byggjeplasstilsyn bustad med krav om tilgjenge

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

Merknader

1

Er det det trinnfri tilkomst og horisontalt repos framfor inngangsparti?

(1,5x1,5m utanfor døra sin slagradius)

Trinnfri tilkomst frå parkering og køyrbar veg.

Inngangs-parti som gjer det mogleg å opne dør frå rullestol, og markering framfor dør.

TEK10

§ 8-6

TEK10

§ 12-4

 

 

1

Er det trinnfri tilkomst og mogleg for rullestolbrukar å bruke rom og minst eitt bad/toalett på inngangsplanet?

Trinnfri tilkomst, maks terskel 20mm – høve til å betene rommets funksjon med rullestol.

TEK10

§12-7

TEK10

§12-9

 

 

2

Er inngangsparti med inngangsdør belyst?

Er det visuelt og taktilt felt framfor inngangsdør?

Belysning og markert felt framfor dør.

Tek10 §

12-4

(2a og 2b)

 

 

2

Er alle trinn i felles trapp markerte?

Følgjer handlist trappeløpet på begge sider, også rundt repos?

Markering av trinn – at handløpar følgjer heile trappeløpet, også rundt repos

TEK10

§12-16

 

 

4

Er det utsyn frå rom for varig opphald?

Er det mogleg for rullestol-brukar å sjå ut av vindauge i alle soverom, kjøkken, arbeidsrom og stove?

TEK10 § 13-13

 

 

4

Har rom for varig opphald vindauge som kan opnast – og kan dette opnast med ei hand frå sitjande stilling?

Kan vindauge i rom for varig opphald opnast av sitjande person?

TEK10 § 13-4

TEK10 § 12-21

 

 

1

Har internt kott/oppbevarings-plass og sportsbu trinnfri tilkomst?

TEK10

§12-10

 

 

 

 

5

Er brannvarsling teken vare på?

Er det brannalarm-anlegg eller røykvarsling anlegg?

TEK10

§11-12

 

 

5

Er det montert automatisk sløkkeanlegg?

Gjeld for byggverk med krav om heis.

TEK10

§11-10

 

 

 
Fig. 13 Trapp med markering av trinn og handløparar som følgjer trappeløpet, også rundt repos. Foto: Solveig Dale
Fig. 13 Trapp med markering av trinn og handløparar som følgjer trappeløpet, også rundt repos. Foto: Solveig Dale