Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.3 Byggverk for publikum, arbeidsbygning

 
Fig. 14 Byggverk for publikum. Tilkomst er trinnfri, men er inngangsdør synleg? Foto: Tone Rønnevig
Fig. 14 Byggverk for publikum. Tilkomst er trinnfri, men er inngangsdør synleg? Foto: Tone Rønnevig

Dokumenttilsyn byggverk for publikum, arbeidsbygning

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik/funn

Merknader

2

Er hovudinngang sentralt plassert i høve til tilkomst og heis?

 

Er hovudinngangsdør synleg i forhold til omliggjande flater? Er det direkte tilkomst frå alle hovudinngangar til hovudfunksjonar?

TEK10 § 12-4

TEK10 § 12-5

 

 

1

Kan alle dører som skal kunne opnast av brukar nyttast?

 

Dørplassering.

Nødvendig trekkraft, maks 20N.

Dør-automatikk.

Plassering døropnar.

TEK10 § 12-15

 

 

2

Er heis tydeleg markert?

Angir heis etasje i tekst og tale?

 

Er heis lett å sjå og lett å finne når ein kjem inn?

Har heisen god informasjon?

TEK10 § 12-6

TEK10 § 15-13

 

 

3

Er romma prosjekterte slik at det sikrar gode nok romakustiske tilhøve?

Dokumenta-sjon på romakustiske tilhøve.

TEK10 § 13-8

 

 

3

Er det teke omsyn til støy frå utandørs lydkjelder?

For uteopphaldsareal og inne?

Dokumenta-sjon på støytilhøve.

TEK10 § 13-6

 

 

3

Vil plassering av bygningstekniske installasjonar hindre god taleforståing?

Dokumenta-sjon på plassering og støy frå tekniske installasjonar.

TEK10 § 13-9

 

 

4

Kan materialar dokumenterast m.o.t. avgassar?

Vel ut overflater/materialar i bygget. Det skal kunne dokumenterast at byggje-materialar og produkt nytta innandørs ikkje gir forureiningar som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade.

TEK10 § 13-1

 

 

 

 

5

Er det teke omsyn til varsling av brann?

Er evakueringsplan planlagt utarbeidd?

Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personar med ulike brukar-føresetnader?

TEK10 § 11-12

 

 

 
Fig. 15 Er alle trinn i felles trapp markert?
Fig. 15 Er alle trinn i felles trapp markert?

Byggjeplasstilsyn byggverk for publikum, arbeidsbygning

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

Merknader

2

Er nødvendig informasjon for orientering gitt eller skilta i kommunikasjonsveg?

Er skilt utført i medhald av krav?

 

Er det informasjon for å vite kvar du er og kvar du skal?

Er skilt taktile?

TEK10 § 12-6

TEK10

§12-21

 

 

2

Er glasfelt og søyler markerte?

 

 

TEK10 § 12-6

TEK10 § 12-20

 

 

0

Er rom innreia slik at det blir oppnådd likestilt bruk? Er storleik, utforming, belysning og lydtilhøve slik at likestilt bruk er mogleg?

Sjekk til dømes

plassar og lydtilhøve på kino, i klasserom, kontor-landskap, garderobe, aulaer i skular og liknande.

TEK10 § 12-7

 

 

2

Er alle trinn i felles trapp markerte?

Følgjer handlist trappeløpet, også rundt repos?

 

TEK10 § 12-16

 

 

3

Gir romma god taleforståing?

Er krav til akustikk dekte?

Er krav til støyhindring dekte?

Er det montert lydoverføringsanlegg?

TEK10 § 13-8

 

 

 

1

Har alle rom i høve til bygningen sin funksjon trinnfri tilkomst og kan dører nyttast av alle?

Trinnfri tilkomst.

Breidde på dør og kraft for å opne dør.

TEK10 § 12-6

TEK10 § 12-7

TEK10 § 12-15

 

 

 

 

 
Fig. 16 Er skilt lette å lese og forstå? Fig. 17 Er glasfelt markerte? Foto: Tone Rønnevig Foto: Solveig Dale
Fig. 16 (til venstre) Er skilt lette å lese og forstå? (til venstre) Foto: Tone Rønnevig
Fig. 17 (til høgre) Er glasfelt markerte? Foto: Solveig Dale