Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

2. Generelt om regelverket

2.3. Særleg relevante føresegner for arealplanlegging og utbygging i fareområde

Plan- og bygningslovgjevinga skal blant anna sikre vern av liv og materielle verdiar. Regelverket legg opp til at tryggleik mot naturpåkjenningar skal vurderast og varetakast i alle fasane i plan- og byggjesaksprosessane. Regelverket utdjupar kva som er rekna for å vere tilfredsstillande tryggleik, og kven som har ansvaret for å vareta personleg og materiell tryggleik mot naturpåkjenningar. Plan- og bygningslovgjevinga har ei rekkje føresegner som regulerer arealplanlegging og utbygging i fareområde, og føresegnene følgjer av både lova og forskriftene til plan- og bygningslova, særleg byggteknisk forskrift (TEK10) og byggjesaksforskrifta (SAK10). Lov og forskrifter heng nøye saman, og ein må sjå dei i samanheng for at dei skal kunne fungere etter intensjonen og vareta tryggleik for liv og materielle verdiar.

Regelverket er omfattande. Nedanfor følgjer ein tabell med særleg relevante føresegner for arealplanlegging og utbygging i fareområde.

Tabell 2.3. Særleg relevante føresegnar i plan- og bygningslovggjevinga for utbygging i fareområde og krav til tryggleik

Plan- og bygningslova:

§ 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven

Planer skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. (jf fyrste ledd bokstav h)

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Krav til ROS-analyse. Fareområde avmerkes som hensynssone

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

Utrede og markere potensielle fareområder som hensynssoner og faresoner

§ 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel

Kommuneplan er bindende for nye tiltak

Der arealdelen ikke stiller krav om reguleringsplan skal kommuneplanens arealdelen følges ved byggesøknad

§ 11-8 Hensynssoner

Faresone med angivelse av fareårsak

§ 12-1 Reguleringsplan

Områderegulering eller detaljregulering

§ 12-2 Områderegulering

Identifisere og avgrense fareområdene etter sikkerhetsklassene i TEK10. Gjentaksintervallene for flom- og skredfare skal tallfestes. Områder som ikke tilfredsstiller TEK10 skal avmerkes som fareområde.

§ 12-3 Detaljregulering

Identifisere og avgrense fareområdene etter sikkerhetsklassene i TEK10. Gjentaksintervallene for flom- og skredfare skal tallfestes. Områder som ikke tilfredsstiller TEK10 skal avmerkes som fareområde.

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

Hensynssoner i kommuneplanens arealdel skal videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Bygge- og deleforbud i påvente av ny plan. Forbudet varer inntil 4 år, jf. § 13-2

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Liste over hvilke tiltak som omfattes av TEK10 og krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

Liste over hvilke tiltak som krever søknad og ansvarsrett

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Liste over hvilke tiltak som krever søknad, men som kan gjennomføres av tiltakshaver selv. Tiltakene er ytterligere beskrevet i SAK10 kap 3. Krav til sikkerhet gjelder, og tiltakshaver har fullt ansvar for at tiltaket oppfyller krav til sikkerhet mv.

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Liste over hvilke tiltak som ikke krever søknad, men som kan gjennomføres av tiltakshaver selv. Tiltakene er ytterligere beskrevet i SAK10 kap 4. Krav til sikkerhet gjelder, og tiltakshaver har fullt ansvar for at tiltaket oppfyller krav til sikkerhet mv.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunen skal legge til grunn opplysninger i søknaden om at tiltaket oppfyller tekniske krav

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. og § 29-5 tekniske krav

Hjemmel for byggteknisk forskrift TEK10

§ 28-1 første ledd

Avslagshjemmel i byggesak når sikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert av søker

§ 28-1 annet ledd

Bygge- og deleforbud . Hjemmel for kommunen til å nedlegge bygge- og deleforbud uten at det er krav om ny plan slik det er etter § 13-1

§ 28-1 annet ledd

Hjemmel for kommunene til å stille særlig krav til byggegrunn, sikringstiltak mv.

§ 29-5 Tekniske krav

Hjemmel for byggteknisk forskrift (TEK10)

§ 29-5 Tekniske krav

Pliktregel: Tiltak skal prosjekteres slik at det oppfyller krav til sikkerhet mv.

Særlig relevante bestemmelser i byggeteknisk forskrift (TEK10) for utbygging i fareområder og krav til sikkerhet:

§ 7-1 Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger

Byggverk skal plasseres og prosjekteres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade fra alle naturpåkjenninger

§ 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo

Krav til sikkerhet

§ 7-2 første ledd

Bygg hvor konsekvens av flom er særlig stor skal ikke plasseres i flomutsatt område. Dvs. bygg av stor samfunnsmessig betydning

§ 7-2 annet ledd

Tydelige krav til sikkerhet mot flom. Sikkerhetsklasser for flom. Gjentaksintervaller

§ 7-3 Sikkerhet mot skred

Krav til sikkerhet

§ 7-3 første ledd

Bygg hvor konsekvens av skred er særlig stor skal ikke plasseres i skredutsatt område. Dvs. bygg av stor samfunnsmessig betydning

§ 7-3 annet ledd

Tydelige krav til sikkerhet mot skred. Sikkerhetsklasser for skred. Gjentaksintervaller. Kvikkleire følger egen metodikk

§ 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred

Fjellpartier med omfattende varslingssystem kan utbygges tross fare for flodbølge

Særlig relevante bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK10) om naturpåkjenninger.

Laster som primært skal ivaretas i prosjektering:

§ 10-1 Personlig og materiell sikkerhet

Byggverk skal plasseres og prosjekteres slik at tilfredsstillende sikkerhet oppnås

§ 10-2 Konstruksjonssikkerhet

Bygninger skal tåle de laster det utsettes for, også naturlaster, eks. snølast, vindlast og seismiske laster

§ 13-5 Radon

Bygninger skal ha radonforebyggende tiltak

§ 13-14 Generelle krav om fukt

Grunnvann, overflatevann mv skal ikke trenge inn og gi skader

§ 13-15 Fukt fra grunnen

Krav til bortledning av sigevann

§ 13-16 Overflatevann

Terreng rundt bygning skal ha fall for å lede bort overflatevann

§ 15-10 Avløpsanlegg med ledningsnett

Krav om bortledning av overvann