Utbygging i fareområde

Temarettleiinga er revidert. Den nyaste utgåva finn du her.

8. Tiltak på eksisterande byggverk

Innleiing

Dette kapittelet omtaler kva krav til tryggleik mot naturpåkjenningar som gjeld for eksisterande byggverk som ligg innanfor eit fareområde. Desse krava gjeld for arbeid som er omfatta av verkeområdet for plan- og bygningslova.

Alminneleg vedlikehald er ikkje omfatta av plan- og bygningslova, og kan gjerast uavhengig av krava til tryggleik mot naturpåkjenningar.