Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

11. Roller og ansvar

11.1. Hvem har hovedansvaret for å kartlegge og utrede sikkerhet mot naturpåkjenninger?

Kommunen har både som planmyndighet og bygningsmyndighet et ansvar for å bidra til at det kun bygges i områder som er tilstrekkelig sikre mot naturfarer. Dette skal ivaretas både i kommuneplan, i reguleringsplan og i den enkelte byggesak.

Hovedansvaret for å utrede om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet for utbygging, ligger imidlertid til den som fremmer arealplan eller byggesøknad. Normalt ligger derfor ansvaret for å utrede sikkerhet mot fare som følge av naturforhold til den som fremmer plan for utbygging eller søknad om tiltak.

Figur 11.1. Hovedansvaret for å utrede sikkerhet i de ulike fasene i plan- og byggesaksprosessene.
Figur 11.1. Huvedansvaret for å utgreie tryggleik i dei ulike fasane i plan- og byggjesaksprosessane

Det utføres et betydelig kartleggingsarbeid i statlig regi av både skred- og flomutsatte områder. Sentral aktør i dette arbeidet er NVE, som har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innenfor forebygging av flomskader og skredulykker.

Sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10) gjelder det enkelte nybygg, men er også førende for hva et område kan reguleres til. Kommunen skal som planmyndighet påse at forslagsstiller har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet, eller selv foreta slik analyse.

Byggesaksbehandlingen tar utgangspunkt i tiltakshavers byggeinitiativ, og det er utbygger som må utrede og bekrefte at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot natur- og miljøforhold i søknaden. Utbyggersiden må opplyse saken tilstrekkelig og dokumentere at tiltaket det søkes om er innenfor regelverket.

Tiltakshaver har i utgangspunktet fullt ansvar for oppfyllelse av alle relevante krav for sitt prosjekt. Det kan tas utgangspunkt i søknadstype når roller og ansvar skal beskrives.

For tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3, jf. § 20-1 er det krav om bruk av ansvarlige foretak. I de fleste byggesaker er det derfor krav om bruk av ansvarlige foretak som oppfyller forskriftsfestede kvalifikasjonskrav. Tiltakshaver er da forpliktet til å videreføre sitt ansvar til profesjonelle foretak som påtar seg ansvarsrett direkte overfor bygningsmyndigheten. Foretak med ansvarsrett vil da normalt ha ansvar for sikkerhet mot naturpåkjenninger.

For søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-4 og tiltak unntatt søknadsplikt jf. pbl. § 20-5 har tiltakshaver alene ansvaret for sikkerhet mot naturpåkjenninger mv.