Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

2. Generelt om regelverket

2.9. Hvilke sikkerhetskrav gjelder for tiltak som reguleres av andre lover?

Kravene til sikkerhet gjelder for alle bygninger, konstruksjoner og anlegg, uavhengig av søknadsplikt til bygningsmyndighetene og uavhengig av om tiltaket også reguleres av særlovgivning. Dette gjelder eksempelvis for veg- og jernbaneanlegg og anlegg for produksjon av energi. Slike tiltak er unntatt fra krav om byggesaksbehandling, men ikke fra materielle krav til sikkerhet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-3.

En del av tiltakene som er unntatt byggesaksbehandling og ansvar, er konstruksjoner og anlegg. Byggteknisk forskrift (TEK10) er i hovedsak en funksjonsbasert forskrift som i utgangspunktet omfatter alle typer byggverk. Plan- og bygningsregelverket er imidlertid i stor grad utformet med tanke på bygninger. En rekke bestemmelser, samt veiledningsmateriell og retningsgivende eksempler, er derfor mer direkte anvendbare for bygninger. Kravene til sikkerhet mot naturpåkjenninger må i mange tilfeller fortolkes og utdypes for å få praktisk anvendelse for konstruksjoner og anlegg. Særlovgivning konkretiserer i enkelte tilfeller kravene innenfor rammene som TEK10 gir. TEK10 gjelder uavhengig av særlovgivningen.

Nedenfor følger en tabell som viser tiltak unntatt søknad og saksbehandling etter plan- og bygningslovgivningen fordi de reguleres av andre lover. Tabellen gir en oversikt over hvilke utfyllende sikkerhetskrav, i tillegg til kravene i TEK10, som følger av særlovgivningen. Tabellen viser videre hvilken myndighet som er relevant særmyndighet for disse tiltakene, samt hvilke krav i plan- og bygningslovgivningen tiltakene er unntatt fra.

For tiltak som er unntatt søknadsplikt etter SAK10 § 4-3 fordi de er regulert av særlovgivning, har tiltakshaver likevel en meldeplikt til bygningsmyndighetene.

Krav om melding til kommunen for tiltak unntatt søknadsplikt fordi de reguleres av andre lover

Tiltak som er unntatt søknad fordi de er ivaretatt av særlovgivning skal innrapporteres til kommunen både før og etter at arbeidene er utført.

Når skal første melding sendes?

  • når tiltaket er godkjent etter særlovgivningen

Hva skal meldingen inneholde?

  • tidspunkt for igangsetting
  • angivelse av tiltakets plassering

Når skal siste melding sendes kommunen?

  • senest 4 uker etter at tiltaket er ferdig

Hva skal meldingen inneholde?

  • angivelse av tiltakets faktiske plassering slik det ble utført


Tiltakshaver skal underrette kommunen når tiltak etter SAK10 § 4-3 er godkjent etter andre lover. Hensikten med meldeplikten er at kommunen skal gis anledning til å føre tilsyn samt oppdatere kartverk. Tiltakshaver skal i underretningen angi tidspunktet for igangsetting. Alle opplysninger om tiltakets plassering som er nødvendige for ajourføring av det offentlige kartverket, herunder kommunenes og statens felles kartdatabaser, skal sendes kommunen sammen med underretningen, jf. pbl. kapittel 2 (Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv). Videre skal tiltakshaver sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført senest fire uker etter at tiltaket er ferdig.

Tabell 2.9. Oversikt over tiltak unntatt søknadsplikt etter pbl. som reguleres av særlovgivning.

Type tiltak

Offentlige veganlegg

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Anlegges etter vegloven.

Detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan

SAK10 § 4-3, første ledd, bokstav a

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

Ikke unntatt 29-2, 29-3, 29-5, 29-7 og TEK10

Veglova § 13

Forskrift om anlegg av offentlig veg § 3

Normal: Håndbok N200 Vegbygging

Ansvarlig myndighet: Statens vegvesen

Sentral myndighet: Vegdirektoratet

Type tiltak

Offentlige veganlegg

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Statens vegvesen eller fylkeskommunen som tiltakshaver

SAK10 § 4-3, første ledd, bokstav a

Pbl. kap. 22, 23, 24, 25

Ikke unntatt TEK10

Veglova § 13

Forskrift om anlegg av offentlig veg § 3

Normal: Håndbok N200 Vegbygging

Tunnelsikkerhets-forskriften

Ansvarlig myndighet: Statens vegvesen eller fylkeskommunen

Sentral myndighet: Vegdirektoratet

Type tiltak

Vannkraftverk

Tiltak i vassdrag

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Konsesjon etter industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven

SAK 10 § 4-3, første ledd, bokstav b

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Ikke unntatt 29-5, 29-7 og TEK10

Veileder: Konsesjonshandsaming av vasskraftverk

Ansvarlig myndighet: Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) (inntil 40 megawatt)

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Bygninger og bygningstekniske installasjoner i forbindelse med vannkraftanlegg eller tiltak i vassdrag (se SAK10 § 4-3 første ledd bokstav b)

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

SAK10 § 4-3, annet ledd, bokstav a

Pbl. kap 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ikke unntatt TEK10

Ansvarlig myndighet: Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Kraftledninger og transformatorstasjoner: Anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1, tredje ledd

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Tiltaket er regulert av energiloven § 3-1, tredje ledd

Pbl. § 1-3, annet ledd

Unntatt det meste av pbl. Kun kap. 2 og 14 gjelder. TEK10 gjelder ikke.

Veileder for utforming av søknader om anleggskonsesjon for kraftoverføringsanlegg

Ansvarlig myndighet: Statnett

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Anlegg for produksjon av elektrisk energi

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Anleggskonsesjon

SAK10 § 4-3, første ledd, bokstav c

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Ikke unntatt 29-5, 29-7 og TEK10

Energiloven

Energilovforskriften

Beredskapsforskriften

Ansvarlig myndighet: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Anlegg for fordeling av elektrisk energi

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Områdekonsesjon

SAK10 § 4-3, første ledd, bokstav c

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Ikke unntatt 29-5, 29-7 og TEK10

Energiloven

Energilovforskriften

Beredskapsforskriften

Ansvarlig myndighet: Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Fjernvarmeanlegg

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Fjernvarmekonsesjon

SAK10 § 4-3, første ledd, bokstav c

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Ikke unntatt 29-5, 29-7 og TEK10

Energiloven

Energilovforskriften

Beredskapsforskriften

Ansvarlig myndighet: Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Bygninger og bygningstekniske installasjoner i forbindelse med anlegg for produksjon av elektrisk energi mv. (se SAK10 § 4-3, første ledd bokstav c

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

SAK10 § 4-3, annet ledd, bokstav a

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ikke unntatt TEK10

Ansvarlig myndighet: Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Nettanlegg, anlegg for fornybar energi, andre fornybare energianlegg

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Konsesjon etter havenergiloven

SAK10 § 4-3, første ledd, boktav d

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Ikke unntatt 29-5, 29-7 og TEK10

Havenergiloven

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Landbruksveier

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Godkjent etter skogbrukslova eller jordlova

SAK10 § 4-3, første ledd, bokstav e

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Ikke unntatt 29-5, 29-7 og TEK10

Skogbrukslova

Jordlova

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Rundskriv M-2/1997 - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse (LMD 2013)

Skogsveibygging med miljøhensyn (LMD 1995)

Skogsveger og skredfare (LMD/NVE 2011)

Ansvarlig myndighet: Kommunen

Sentral myndighet: Landbruks- og matdepartementet

Type tiltak

Flytende akvakulturanlegg i sjø

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Gitt tillatelse etter akvakulturloven

SAK10 § 4-3, første ledd, bokstav f

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Ikke unntatt 29-5, 29-7 og TEK10

Akvakulturloven

Ansvarlig myndighet: Fiskeridirektoratet

Sentral myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Type tiltak

Steinbrudd, gruver, massetak, inkludert knuseverk, sorteringsanlegg

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Samsvar med reguleringsplan og konsesjon etter mineralloven

SAK10 § 4-3, første ledd, bokstav g

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Ikke unntatt 29-5, 29-7 og TEK10

Mineralloven

Ansvarlig myndighet: Direktoratet for mineralforvaltning

Sentral myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Type tiltak

Jernbaneanlegg som sporvei, tunnelbane, forstadsbane

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan. Anlegges etter jernbaneloven

SAK10 § 4-3, annet ledd, bokstav b

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ikke unntatt TEK10

Jernbaneloven

Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, m.m. (kravforskriften) FOR 2014-12-10-1572)

Aktørens tekniske regelverk for egen infrastruktur

Ansvarlig myndighet: Statens jernbanetilsyn

Sentral myndighet: Samferdselsdepartementet (SD)

Type tiltak

Jernbaneanlegg

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Godkjent av Statens jernbanetilsyn etter jernbaneloven

SAK10 § 4-3, annet ledd, bokstav b

Pbl. kap. 22, 23, 24, 25. Ikke unntatt søknad og TEK10

Jernbaneloven

Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) (2010-06-16-820) med tilhørende TSIer (tekniske krav til interoperabilitet)

Jernbaneinfrastrukturforskriften (2011-04-11-388) §§ 3-1, 3-3

Jernbaneverkets tekniske regelverk/normaler

Ansvarlig myndighet: Statens jernbanetilsyn

Sentral myndighet: Samferdselsdepartementet (SD)

Type tiltak

Navigasjonsinnretning og tiltak i grunnen og sjøgrunnen ved slike innretninger

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Anlegges etter havne- og farvannsloven

SAK10 § 4-3, annet ledd, bokstav c

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ikke unntatt TEK10

Havne- og farvannsloven

Ansvarlig myndighet: Planmyndighet i kommunen

Sentral myndighet: Samferdselsdepartementet (SD)

Type tiltak

Navigasjonsinnretninger: Gjenoppføring og reparasjon

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Anlegges etter luftfartsloven

SAK10 § 4-3, annet ledd, bokstav c

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ikke unntatt TEK10

Luftfartsloven

Sentral myndighet: Samferdselsdepartementet (SD)

Type tiltak

Moloer, dekningsverk i sjø: Gjenoppføring og reparasjon

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Kystverket eller kommune er tiltakshaver

Vindkraftanlegg, sjøkabler

Anlegg som konsesjonsbehandles

SAK10 § 4-3, annet ledd, bokstav d

Pbl. kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ikke unntatt TEK10

Havenergilova, kap. 5

Ansvarlig myndighet: Kystverket

Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED)

Type tiltak

Konstruksjoner og anlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven.

Utbedring / utskifting / reparasjon av slike anlegg og konstruksjoner

Vilkår for unntak fra søknadsplikt mv. etter pbl.

Hjemmel for unntak

Hva er de unntatt fra?

Utfyllende sikkerhetskrav i særregelverk

Anlegges etter bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, f.eks etablering av anlegg som håndterer farlig stoff.

Grunn og terrengarbeider, herunder fundamentering, omfattes ikke av unntaket.

SAK10 § 4-3, tredje ledd

Pbl. kap. 22, 23, 24, 25. Ikke unntatt søknad og TEK10

Brann- og eksplosjonsvernloven kap. 2, jf. forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff og forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om eksplosjonsfarlig stoff

Ansvarlig myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eller brannvesenet

Sentral myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) / Justis- og beredskapsdepartementet (JD)