Kristian Augusts gate 13

Statens_PfB_Merke_vinner_140.jpg

Dette kontorbygget fra 1950-tallet er Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i større skala.  

Sist endret 27.06.2023
DIBK.NO.png

Kristian August gate 13 er et kontorbygg i Oslo av MAD Arkitekter. Byggherre er Entra. Foto: Kyrre Sundal

Frame 8.png

Foto: Kyrre Sundal

Frame 7.png

Foto: Kyrre Sundal

Frame 9.png

Foto: DiBK

  • Fakta om prosjektet

Juryens begrunnelse

Kristian Augusts gate 13 er et forbilde for hvordan sirkulærøkonomi kan gjennomføres og samtidig skape fremragende arkitektur. Prosjektet viser at ved å la bygninger stå og ombruke byggevarer og interiør, kan vi redusere klimafotavtrykket betraktelig. Innovasjon og viljen til å gå nye veier preger hele prosessen. Resultatet er kreative løsninger, gode detaljer og en estetisk helhet.

Kontorbygget fra 1950-tallet ligger i Tullinkvartalet i Oslo sentrum. Kvartalet har vært gjennom en omfattende utvikling de senere årene. Tidlig i prosjektfasen ble det vurdert om bygget skulle erstattes av et nybygg eller beholdes. På bakgrunn av de gjennomførte mulighetsstudiene ble det besluttet å beholde bygget. Sammen med MAD arkitekter satte byggherren Entra ambisiøse miljømål for prosjektet. Prosjektet består av det opprinnelige bygget samt en utvidelse med både påbygg og tilbygg.

Bærekraft

Dette er et FutureBuilt prosjekt med svært høye mål for bærekraft, med fokus på gjenbruk, ombruk og reduksjon av klimagassutslipp. Det er arbeidet systematisk i gjennomføringen for å redusere avfallsmengden, oppnå lavt CO2-utslipp på byggeplass. Landskapsarkitekten har bidratt til at prosjektet har fått flerfunksjonelle blågrønne tak og takterrasser, med vegetasjon som styrker det biologiske mangfoldet i indre by. Videre har prosjektet en nyskapende løsning for overvannshåndtering.

Kristian August gate 13 er et banebrytende pilotprosjekt. Prosjektet kan vise til mellom 89 og 98 prosent lavere klimagassutslipp for flere ombrukte elementer og 70 prosent lavere utslipp i sin helhet. En viktig erfaring er at ombruk i stor skala kan realiseres. Dette er nytenking og gir viktige signaler til framtidige byggeprosjekter i en tid hvor CO2-avtrykket må drastisk ned.

I prosjektet er det etterspurt nye tjenester hos en rekke leverandører for å ta i bruk og tilpasse brukte materialer. Disse enkeltprosjektene har ikke nødvendigvis vært lønnsomme hver for seg, men etterspørselen etter disse tjenestene kan være opptakten til etablering av nye virksomheter og forretningsmodeller som er mer i tråd med sirkulær tankegang.

Miljøgevinstene av tiltakene er i seg selv betydelige og forventes også å ha en samfunnsøkonomisk effekt gjennom å skape lokale arbeidsplasser. Selv om samfunnsøkonomisk effekt ikke har vært en del av prosjektet, bør denne metodikken løftes fram for å synliggjøre verdien av ombruk i byggeprosjekter.

Fremragende byggkvalitet

Prosjektet viser gode og innovative designløsninger innen ombruk. Materialer og elementer fra det eksisterende bygget og fra andre rive- og rehabiliteringsprosjekter, er satt sammen på en ny måte. Både arkitekt og interiørarkitekt har sett muligheter i stedet for begrensninger. Resultatet er kreative løsninger, gode detaljer og en estetisk helhet. Planløsningene, innredningen og materialiteten fungerer svært godt i bruk.

Universell utforming er gjennomført så langt det lar seg gjøre i den eldre delen av bygningsmassen. Det er jobbet godt med taktile materialer og kontraster. Planløsningen med horisontale og vertikale kommunikasjonsveier gjør det lett å orientere seg.

Gode og innovative byggeprosesser

Et ombruksprosjekt i denne skalaen har krevd en ny type logistikk med nye metoder for å kvalitetssikre og dokumentere egenskaper for materialer. Det har bekreftet utfordringer i regelverket og i byggenæringen. Materialfangsten har vært styrende og nyskapende for arkitektoniske og tekniske valg. De ansvarlige har løst dette på en forbilledlig måte.

Kristian August gate 13 har videre vist at fremtidens byggevirksomhet trenger håndverkere, ikke montører. De utførende fagene har med kreativitet og kunnskap løst utfordringene i den sirkulære byggeprosessen. For å nå målene om sirkularitet måtte alle prosjektansvarlige løfte blikket utenfor eget fag. De involverte aktørene har sammen tenkt nytt og funnet mulighetsrom for å bruke bygningsdeler og -materialer i nye sammenhenger og på nye måter. Det er gjort verdifulle erfaringer som man kan bygge videre på. Slik kan samspillet mellom aktører optimaliseres og fange opp utfordringer og vise muligheter i denne type prosjekter.

Oppdragsgiver Entra har stått løpet ut og har vist vei for andre aktører. I tillegg til byggherren har brukerne stilt strenge krav til sluttresultatet - at arkitektur, innredning og uterom skal ha høy estetisk kvalitet og god bruksverdi.

Forbildebygg

“Fremtiden er ikke preakseptert – noen må gå foran å ta risiko.” uttaler de involverte aktørene i prosjektet. Kristian August gate 13 kan vise vei til videreutvikling av regelverket og fungere som en referanse ved framtidige ombruksprosjekter.

På en forbilledlig måte har prosjektet klart å utnytte potensialet i bevaring og ombruk. Samtidig er byggverkets arkitektoniske kvalitet styrket. Prosjektet framstår som helhetlig og svært godt gjennomarbeidet.

Kristian Augusts gate 13 er vinner av Statens pris for byggkvalitet 2021.

Les om Kristian Augusts gate 13 på arkitektens nettside

Juryen har bestått av:

Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo 
Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø 
Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø 
Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen 
Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim 
Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo 
Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo 
Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara) 
Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara) 

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

  • fremragende byggkvaliteter
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser