Hva er bebygd areal?

Her er en forklaring på hva som regnes som bebygd areal. Eksemplene gjelder for reguleringsplaner som er vedtatt etter 1.7.2007

Sist endret 20.02.2018

Merk: Det er viktig at du husker å regne med åpne overbygde areal, utkragede bygningsdeler og deler plassert 0,5 meter over terreng – se forklaringer nedenfor.

Bebygd areal (BYA) er summen av det areal som bebyggelsen opptar av terrenget. BYA måles fra utsiden av ytterveggen.

Bebygd areal er markert med gult. Bygningsdeler som ligger utenfor ytterveggen måles fra ytterveggens utside (eksklusive takrenner, rekkverk o.l.).

Bebygd areal er markert med gult. Bygningsdeler som ligger utenfor ytterveggen måles fra ytterveggens utside (eksklusive takrenner, rekkverk o.l.).

De delene som ligger mer enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået til ferdig planert terreng rundt bygget, skal tas med i BYA.

Hvis bygget ligger delvis under terrenget: Når du beregner gjennomsnittsnivået til terrenget, skal du kun måle det som omgir den delen av bygget som ligger over terrenget.

Hvis bygget ligger delvis under terrenget: Når du beregner gjennomsnittsnivået til terrenget, skal du kun måle det som omgir den delen av bygget som ligger over terrenget.

Dersom terrassen ligger høyere enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået til planert terreng, må hele terrassen medregnes i BYA. NB: Dersom terrassen er bygget over flere nivåer, kan det være at kun deler av terrassen skal regnes inn i BYA.

Dersom terrassen ligger høyere enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået til planert terreng, må hele terrassen medregnes i BYA. NB: Dersom terrassen er bygget over flere nivåer, kan det være at kun deler av terrassen skal regnes inn i BYA.

For ramper, trapper og liknede skal den delen som ligger mer enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået til det planerte terrenget regnes med i BYA (markert med gult på tegningen)

For ramper, trapper og liknede skal den delen som ligger mer enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået til det planerte terrenget regnes med i BYA (markert med gult på tegningen)

Åpne overbygde arealer - eksempler

Eksempel på åpne overbygde arealer

Eksempel på åpne overbygde arealer

Carport er eksempel på et åpent overbygd areal som skal medregnes i BYA. Andre eksempler er overbygde gårdsrom, inngangsparti m.m.

Utkragede bygningsdeler - eksempler

Eksempel på utkragede bygningsdeler

Utkragede bygningsdeler som er plassert lavere enn 5,0 m over terrenget skal regnes med i bebygd areal (BYA).

Eksempel på utkragede bygningsdeler

Utkragede bygningsdeler som er understøttet skal regnes med i BYA uansett hvor høyt de er plassert over terrenget.

Utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5,0 meter, skal medregnes i bebygd areal.