Klimaendringer stiller byggsektoren overfor store utfordringer

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til planlegging, utforming, plassering og vedlikehold av bygninger. Global oppvarming forsterker sårbarheten til det bygde miljø.

Sist endret 14.09.2016
flom_skred_620.jpg
Klimaendringene fører til mer ekstremvær, og i deler av landet må det bygde miljø tåle større påkjenninger. Foto: Scanpix

Ekstremvær kan gi fare for liv, helse, miljø og materielle verdier. Et endret klima vil påvirke hvor vi kan bosette oss og vil også få betydning for byggeskikken i Norge og god stedstilpasning.

Flere og mer ekstreme flommer og skred

Klimaendringene kan føre til hyppigere hendelser av flom og skred og at de blir mer ekstreme. Ny kunnskap om potensielle fareområder og effekter av klimaendringer kan føre til at områder som tidligere har vært ansett som tilstrekkelig sikre for bebyggelse ikke lenger innfrir kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven og i byggteknisk forskrift.

Fuktproblem på grunn av hyppigere og kraftigere nedbør vil være den største trusselen inn i et endret klima. Nybygg må ta høyde for økte vannmengder som følge av nedbør og stigende havnivå. Vann- og avløpssystemet må ta unna mer vann, og faren for råteskader på bygninger vil øke.

Nye bygg må tåle kommende klimaendringer

Omlag 80 prosent av bygningsmassen som finnes i dag, vil stå i 2050. Vi må ha en tilpasning til klimaendringene som opprettholder eller øker det levetidsnivået som er i dag. Dette innebærer at nye bygg må utformes slik at de tåler kommende klimaendringer, og at kvaliteten på eksisterende bygg må sikres. Et stort etterslep i vedlikehold hemmer tilpasning til klimaendringer, og mangel på etterleving av regelverk, vedlikehold og kompetanse i byggenæringen svekker tilpasningskapasiteten.

Etterlevelse av regelverk er nødvendig for klimatilpasning

I NOU 2010:10 "Tilpassing til eit klima i endring" har Klimatilpasningsutvalget gitt et samlet bilde av hvilke konsekvenser klimaendringer kan få for samfunn og næringsliv. Utredningen konkluderer blant annet med at regelverk og standarder eksisterer og er gode rammeverk, men at mangel på etterleving og kompetanse i byggenæringen svekker tilpasningskapasiteten.

Mer om klimaendringer