Hva mener kommunene om tilsyn i byggesaker?

Når reglene for effektivt tilsyn og god byggkvalitet skal utformes, er kommunenes innsikt og erfaringer avgjørende. I månedsskiftet mai/juni inviterer vi derfor kommunene til å svare på en undersøkelse om tilsyn etter plan- og bygningsloven.

Sist endret 23.05.2024

Undersøkelsen blir sendt ut av Prognosesenteret AS på vegne av Direktoratet for byggkvalitet.

Formålet med undersøkelsen er å dokumentere

  • hvilke ressurser og hvilken kompetanse kommunene har tilgjengelig for tilsyn
  • hvordan kommunalt tilsyn kan innrettes for å øke oppdagelsesrisikoen for brudd på regelverket
  • hvilke tiltak som kan gjennomføres for at tilsyn etter plan- og bygningsloven skal ha best mulig effekt

Bakgrunnen for undersøkelsen

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fått i oppdrag å utrede og foreslå eventuelle lov- og/eller forskriftsendringer i systemet for tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningslovgivningen.

Oppdraget er gitt til DiBK av Kommunal- og distriktsdepartementet og har som mål å:

  • Styrke etterlevelsen av regelverket og redusere byggfeil ved å øke risikoen for å oppdage brudd på regelverket.
  • Øke den reelle uavhengigheten og styrke insentivene til å oppdage feil.
  • Klargjøre oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunalt tilsyn og uavhengig kontroll.
  • Etablere tydelige krav og regler som er forståelige for både foretakene og kommunene.
  • Styrke tilsynet med tiltak i ROT-markedet (tiltak som er unntatt fra søknadsplikt).

I dette arbeidet ønsker vi tett involvering fra både bransjeorganisasjoner og kommuner.

Vi oppfordrer derfor alle kommunene til å svare på undersøkelsen som snart sendes ut.