Fasadeendring

Ikon i artikkel fasadeendring.png

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige. Endringer som ikke fører til forandringer i bygningens karakter, eller hvor fasaden tilbakeføres til tidligere dokumentert utførelse, er unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at kommunens arealplaner ikke sier noe annet.

Sist endret 03.02.2022

Det er et skjønnsmessig spørsmål om fasadeendringen er søknadspliktig. Det er kommunen som avgjør om fasadeendringen fører til at bygningens karakter endres. I så fall krever endringen byggesøknad og tillatelse fra kommunen. Arbeidene må oppfylle relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Hva menes med bygningens karakter?

Alminnelig forståelse av hva som menes med ”bygningens karakter” er ofte knyttet til stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret. Derimot vil mindre endringer på bygninger tilknyttet en bestemt tidsepoke/stilart ha vesentlig betydning for bygningenes karakter. Like tiltak, for eksempel innsetting av vinduer, kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av hvilken type bygning som berøres av tiltaket.

Eksempler på fasadeendring:

  • bytte til annen takstein, takshingel eller takplater
  • bytte ett eller noen få vinduer med annen størrelse, type eller utseende
  • legge til, fjerne eller endre plassering av vinduer
  • bytte til annen ytterkledning
  • utvendig etterisolering

Ta kontakt med kommunen dersom du er usikker på om fasadeendringer er søknadspliktig.

Reguleringsplan og vern kan påvirke hva du kan gjøre

Kommunale planer og bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om fargevalg, materialvalg, utforming og størrelse. Ta kontakt med kommunen før oppstart om du er i tvil om hva som er tillatt.

Mer om fasadeendring: