Når gjelder byggteknisk forskrift (TEK17)?

Finn ut når byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder for arbeid på eksisterende bygninger.

Sist endret 27.01.2023

Hva er byggteknisk forskrift (TEK17)?

Byggteknisk forskrift (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig. Hovedformålet er å bidra til byggverk av god kvalitet i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Forskriften setter krav på viktige områder, for eksempel utearealer, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, inneklima og energi.

Når gjelder byggteknisk forskrift (TEK17) for eksisterende bygninger?

Tiltak på eksisterende byggverk skal følge dagens byggtekniske forskrift (TEK17), se plan- og bygningsloven § 31-2 første ledd. Dette gjelder uavhengig av om arbeidene krever søknad eller er unntatt søknadsplikt. For enkelte bygninger gjelder ikke alle krav i byggteknisk forskrift. Eksempler er driftsbygninger i landbruket, fritidsbolig med én boenhet, midlertidige bygninger samt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en boenhet, se byggteknisk forskrift § 1-2.

 • Hovedombygging: TEK17 gjelder for hele bygningen
  Ved en hovedombygging vil hele forskriften gjelde for hele bygningen, slik at alle kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) må følges. Les mer om hovedombygging.
   
 • Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon: Relevante krav i TEK17 gjelder
  For arbeid som er mindre omfattende enn hovedombygging, er det bare de kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) som anses relevante for arbeidene og den delen av bygningen som berøres, som må følges.

  Dersom arbeidene for eksempel er en vesentlig endring av takkonstruksjon, vil det være relevant å se på forskriftens bestemmelser om blant annet konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, fukt og energi, mens bestemmelser om uteareal og universell utforming ikke er relevante. Les mer om vesentlig endring eller vesentlig reparasjon.
   
 • Vedlikehold: TEK17 gjelder ikke
  Arbeid som anses som vedlikehold faller utenfor virkeområdet til byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder derfor ikke. Les mer om vedlikehold.

Søknad om unntak fra forskriftens bestemmelser

Ved tiltak på eksisterende bygninger kan det av og til være vanskelig å oppfylle kravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Det er derfor mulig å søke kommunen om unntak fra kravene. Kommunen kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, dersom de vurderer at det er forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø.

Ved vurderingen skal kommunen legge vekt på følgende:

 • byggverkets alder, formell vernestatus, type, formål, plassering, varigheten av tiltaket og nåværende tekniske tilstand
 • forhold som kan redusere negative konsekvenser ved at det gis unntak
 • fordeler som oppnås med tiltaket.

Kommunen kan stille vilkår som kan redusere ulemper eller skadevirkninger tillatelsen kan føre til.

Les mer i plan- og bygningsloven § 31-4 Kommunens adgang til å gi helt eller delvis unntak fra krav.

Slik leser du byggteknisk forskrift (TEK17)

TEK17 er i hovedsak bygget opp rundt funksjonskrav og angir flere ytelser som preaksepterte.

For å forstå oppbyggingen av forskriften og hvordan den brukes i byggeprosjekter, se artikkelen Slik leser du byggteknisk forskrift.