Revisjonen av det tekniske regelverket under byggevareforordningen (CPR Acquis)

EU ønsker å utforme de tekniske kravene til byggevarer på en ny måte. Direktoratet for byggkvalitet ønsker å etablere samarbeid der relevante aktører gir innspill til revisjonen av det tekniske regelverket for byggevarer.

Sist endret 26.06.2023

Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og markedsføring av byggevarer i EU/EØS-området. EU har satt i gang en prosess for revisjon av byggevareforordningen. Revisjonen skal sikre et velfungerende indre marked for byggevarer og sørge for at vi når målene for det grønne og digitale skiftet.

Samtidig som Kommisjonen reviderer byggevareforordningen har de også startet en prosess for å revidere det tekniske regelverket til byggevareforordningen. Dette arbeidet kalles «CPR Acquis». Det gjøres for å utarbeide nye tekniske spesifikasjoner som kan erstatte de eksisterende spesifikasjonene. Dette arbeidet gjøres uavhengig av om byggevareforordningen revideres.

Ønsker å etablere norske arbeidsgrupper som følger det europeiske arbeidet  

Det er et omfattende arbeid å gjennomgå alle de tekniske spesifikasjoner og produktgruppene er derfor satt opp i prioritert rekkefølge. Kommisjonen har laget en oversikt over alle de 34 produktgruppene og hvilken rekkefølge de skal prioriteres. 

Direktoratet ønsker å etablere et samarbeid med bransjen og andre interessenter i Norge for de ulike produktgruppene. Vi anslår at det vil være 2-4 møter hvert år. Dette arbeidet er altså ikke en fulltidsjobb, men innebærer å lese seg opp på enkelte områder og dele kunnskap og erfaring.

Fordelen med å bidra er at du kan være med å påvirke utforming av kravene i en tidlig fase samtidig som at dere utvikler et nettverk i Norge og internasjonalt.

Vi ønsker å ha innledende møter i arbeidsgruppene allerede denne våren. I april 2023 gjennomføres oppstartsmøter i gruppene. Mai brukes til organisering av gruppenes arbeid, før arbeidet med å gi innspill til revisjonen starter for fullt i juni.

ikon_Proff.svg Vil du delta i arbeidsgruppene?

Direktoratet ønsker nå personer som kan delta i de norske arbeidsgruppene for:

  • Prefabrikkerte betong- og lettbetongprodukter
  • Metallbaserte konstruksjonsprodukter
  • Armerings- og spennstålprodukter til betongkonstruksjoner
  • Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag
  • Sement, kalk og andre hydrauliske bindemidler
  • Isolasjonsprodukter/sammensatte isolasjonssystemer
  • Bærekraftig miljø
  • Farlige stoffer

Det er mulighet for norske interessenter å delta i disse gruppene. Hvis du ønsker å delta i dette arbeidet kan du sende oss en e-post til post@dibk.no (merket med «CPR Acquis»). Kontaktperson er sjefingeniør Martin Schreck.

Arbeidet i de europeiske produktgruppene

Arbeidet ledes av EU-kommisjonen. Det er opprettet en styringsgruppe for arbeidet («CPR Acquis Steering Group»). De 34 produktgruppene skal hver behandles uavhengig i egne undergrupper («Sub Groups»). Møtene i undergruppene holdes digitalt.

I tillegg har Kommisjonen mulighet til å sette opp inntil fem horisontale grupper, for eksempel innenfor temaet bærekraft, brann eller farlige stoffer. 

Figuren viser organiseringen av CPR Aqcuis
Figuren viser gruppene som er aktive i dag eller har planlagt oppstart første halvår 2023

Referater fra møtene i de europeiske gruppene

Direktoratet for byggkvalitet deltar i EU-kommisjonens arbeids- og komitemøter for revisjonen av det tekniske regelverket under byggevareforordningen og deler referatene fra disse møtene her. Vennligst merk deg at dette ikke er de offisielle referatene fra møtene, men vår forståelse av diskusjoner og problemstillinger som tas opp på møtene.

Hva betyr CPR Acquis?

CPR viser til det engelske navnet på byggevareforordningen: «Construction product regulation». Acquis viser til oppsamlet lovgivning på byggevareområdet, det vil si: