Krav om CE-merking for ytterdører med og uten brannegenskaper

Fra 1. november 2019 vil det være obligatorisk å CE-merke ytterdører med og uten brannegenskaper.

Sist endret 09.09.2019

Våren 2019 hadde Europakommisjonen diskusjoner om å utsette kravet til CE-merking, men konklusjonen var et det ikke blir noen utsettelse. Fra 1. november gjelder derfor krav til CE-merking av ytterdører.

Standardene for ytterdører og branndører, NS-EN 14351-1 og NS-EN 16034, har en sameksistensperiode som utløper 1. november 2019. Fra denne datoen skal disse produktene ha ytelseserklæring og CE-merke. Ved å CE-merke produktet tar produsenten ansvar for produktets ytelse, det vil si kombinasjonen av dører og beslag som produsenten markedsfører. Når CE-merking blir obligatorisk, vil andre vurderingsmetoder ikke lenger være gjeldende.

Hvilke produkter omfattes av kravene til CE-merke?

Det er først og fremst for ytterdører at kravene nå blir endret. Innvendige dører er ikke omfattet av standarden NS-EN 14351-1. CE-merking av innvendige dører er bare mulig når standarden for innvendige dører, NS-EN 14351-2, blir harmonisert. Da vil det også være mulig å CE-merke innvendige dører som har brannegenskaper. Inntil da er andre vurderingsmetoder og klassifiseringsstandarder tillatt for innvendige dører.

Standarden NS-EN 14351-2 ble publisert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) høsten 2018, men det er ennå ikke mulig å CE-merke produktene etter denne standarden.

I tabellen under er en oversikt over kravene som gjelder for de ulike dørtypene etter 1. november 2019.

Ytterdører Innvendige dører
Med brannegenskaper CE-merking etter
  • NS-EN 14351-1 og
  • NS-EN 16034
Ikke krav om CE-merking, men krav om produktdokumentasjon etter byggevareforskriften kap. 3
Uten brannegenskaper CE-merking etter
  • NS-EN 14351-1
Ikke krav om CE-merking, men krav om produktdokumentasjon etter byggevareforskriften kap. 3.


Ytterdører skal ha ytelseserklæring og CE-merke

Det er viktig å forstå at CE-merking av byggevarer ikke betyr automatisk godkjenning for bruk av produktet. Ytelseserklæringen og CE-merkingen gir pålitelig informasjon om relevante produktegenskaper. Basert på denne informasjonen skal brukeren kunne vurdere om produktet er egnet for bruk i det aktuelle byggeprosjektet. Dørprodusenten skal utarbeide en ytelseserklæring og CE-merke døren før den selges.

Ytterdører med brannegenskaper

En produsent av ytterdører med brannegenskaper (branndører) kan også bruke standarden NS-EN 16034 til å CE-merke dørene. Denne standarden skal brukes i kombinasjon med produktstandarden NS-EN 14351-1.

Dette betyr at CE-merkingen for disse produktene gjøres i henhold til to standarder, NS-EN 16034 og NS-EN 14351-1. En referanse til begge standardene må stå i ytelseserklæringen.

Krav til dokumentasjon for innvendige dører

Produkter som ikke skal CE-merkes er også underlagt et dokumentasjonskrav, se byggevareforskriften kapittel 3. Produsenter av innvendige dører skal lage og undertegne produktdokumentasjonen, og tar da ansvar for at produktet har egenskapene de har beskrevet. Det er ingen spesielle krav til navn på dokumentet eller rekkefølgen til informasjonen. Det er imidlertid krav til hva den inneholder. Direktoratet har laget en mal for hvordan slik dokumentasjon skal se ut.

Produsenten kan benytte en nasjonal standard (fra et land i EØS-området) eller en nasjonal godkjenning (fra et anerkjent organ som holder til i EØS-området) som teknisk spesifikasjon for produktet. Slike vurderingsmetoder vil slutte å gjelde når det blir obligatorisk å CE-merke, det vil si når NS-EN 14351-2 blitt kunngjort i EU Official Journal. Testresultatene kan imidlertid brukes som historiske data for CE-merking, hvis det tekniske kontrollorganet vurderer at dette er mulig i det enkelte tilfellet.

Kundens ansvar for endringer ved produktet

Produsenten er ansvarlig for ytelsen til produkttypen, det vil si kombinasjonen av dører og beslag som produsenten markedsfører.

Hvis den som monterer døren velger å installere andre beslag enn de som er spesifisert av produsenten, tar montøren ansvaret for produktets ytelse og funksjon. Det samme prinsippet gjelder også når montøren avviker fra produsentens monteringsanvisning og/eller bruksanvisning.

Under er en oversikt over de ulike produktstandardene for dører.

Produkt Standard Er standarden kunngjort i Official Journal?
Ytterdører NS-EN 14351-1:2006+A2:2016 Ja, denne ble kunngjort i Official Journal for noen år siden. Sameksistensperioden vil være frem til 01.11.2019.
Innvendige dører EN 14351-2:2019 Nei, denne er forsinket.
Branndører NS-EN 16034:2014 Ja, denne ble kunngjort i Official Journal for noen år siden. Sameksistensperioden vil være frem til 01.11.2019.