Direktoratet skal føre tilsyn med kabler

Direktoratet for byggkvalitet skal i løpet av våren 2020 gjennomføre et tilsyn med kabler. Vi skal blant annet teste noen av kablenes branntekniske egenskaper.

Sist endret 13.02.2020

Kabler som benyttes til fast og varig installasjon i et byggverk, skal være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Installasjonskabler, kraftkabler, tele- og datakabler, optiske kabler og styringskabler omfattes av regelverket i byggevareforordningen.

Tilsynet er et felleseuropeisk samarbeidsprosjekt

Tilsynet med kabler er dekket av den harmoniserte standarden NEK EN 50575: 2014/A1:2016. Formålet med dette markedstilsynet er å sikre at kablene som omsettes i Norge oppfyller gjeldende krav. Markedstilsynet gir direktoratet en mulighet til å informere aktører i bransjen om gjeldende krav og få et innblikk i bransjens utfordringer.

Tilsynskampanjen inngår i et europeisk samarbeidprosjekt. Det innebærer at tilsvarende tilsyn blir gjennomført i flere andre europeiske land, blant annet i Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Italia, Nederland, Slovenia, Tsjekkia, Frankrike og Tyskland. Tilsynet omfatter dokumentasjonskontroller og testing av utvalgte produkter. Direktoratet vil betale for produktene som skal testes. Du finner informasjonsbrevet til aktørene blant lenkene.

Et uavhengig tredjepartsorgan skal teste et utvalg av kabler

Direktoratet vil be om følgende dokumentasjon fra alle utvalgte aktører:

  • Ytelseserklæringen (på norsk, svensk eller dansk)
  • CE-merking (en kopi eller et bilde)
  • Produktsertifikat (gjelder kun produkter som ligger i system 1+)
  • Bruksanvisning/monteringsanvisning

Ved behov vil vi kunne kreve ytterligere dokumentasjon som er lagt til grunn for å fastsette ytelser og egenskaper.

Direktoratet kommer til å bruke et uavhengig tredjepartsorgan til å teste et utvalg av kabler. Formålet med testingen er å kontrollere at produktenes ytelser stemmer overens med det som er oppgitt i ytelseserklæringen.

Vi vil gi tilbakemelding etter gjennomført markedstilsyn og eventuelt stille krav om retting. Prosjektet avsluttes med en samlerapport som publiseres på våre nettsider.