Starter tilsyn med røykvarslere etter tips

Etter flere tips om at røykvarslere ikke fungerer som de skal, setter Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i gang et tilsyn med røykvarslere for å være sikre på at røykvarslere som omsettes i Norge oppfyller kravene som er stilt til produktet.

Sist endret 04.04.2024

I tilsynet kontrollerer vi at dokumentasjonen er tilfredsstillende. Dette betyr at DiBK vil ta kontakt med et utvalg av produsenter, distributører og importører og kontrollere dokumentasjonen for et utvalg produkter.

For å kunne omsettes lovlig, skal røykvarslere skal ha følgende dokumentasjon:

  • CE-merke
  • ytelseserklæring
  • monteringsanvisning og sikkerhetsinformasjon
  • produktsertifikat

Testing av røykvarslerne er også en del av tilsynet. Formålet med testingen er å kontrollere at ytelsene er de samme som det blir opplyst om i ytelseserklæringen.

Bruk av sanksjoner

Dersom en byggevare ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, kan direktoratet pålegge sanksjoner, med eller uten tvangsmulkt. DiBK kan også gi overtredelsesgebyr. Sanksjonene kan for eksempel være pålegg om å rette avvik, stanse markedsføring og omsetning eller trekke byggevarer tilbake fra markedet.

Avslutning av tilsynskampanje

DiBK vil gi tilbakemelding etter gjennomført markedstilsyn. Prosjektet avsluttes med en samlerapport som publiseres på nettsidene til direktoratet.

Peker oransje 400 Informasjonsbrev til importører og distributører

Alle importører og distributører Direktoratet for byggkvalitet har oversikt over har fått informasjon om tilsynet. Informasjonsbrevet ser du her: 

Informasjonbrev til produsenter, importører og distributører av røykvarslere (pdf)

Det er forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, samt byggevareforordningen - som er gjort til del av norsk rett - som stiller krav til dokumentasjon og kontroll av byggevarer.