Sikkerhetskontroll

Kontroll av løfteinnretninger må utføres minst hvert andre år når løfteinnretningen er i drift.

Sist endret 01.07.2017

Eier er ansvarlig for at innretning som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig og at det blir gjennomført sikkerhetskontroll i henhold til plan- og bygningsloven § 29-9. Periodisk sikkerhetskontrollør skal foreta sikkerhetskontroll i henhold til NS3810, sjekke siste kontrolldato og rapporten for siste kontroll.

Hvis sikkerhetskontrollen avdekker feil eller mangler som kan medføre fare for skade på person, skal den som utfører sikkerhetskontrollen straks sette anlegget ut av drift og melde stengingen til kommunen. Kommunen vil treffe vedtak i saken.

Eier av anlegget er ansvarlig for:

  • at anlegg som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig
  • at det utføres vedlikehold, ettersyn, nødvendige reparasjoner og sikkerhetskontroll med anlegget
  • at vedlikehold og ettersyn utføres av fagkyndig personell og at sikkerhetskontroll gjennomføres av kommunen eller organ med særskilt bemyndigelse av departementet
  • at det for hvert enkelt anlegg foreligger dokumentasjon for oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder hvordan vedlikehold, ettersyn, nødvendig reparasjon og sikkerhetskontroll er planlagt og utført

Anlegg kan ikke settes i drift uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10. Anlegg kan ikke holdes i drift uten at kravene i plan- og bygningsloven § 29-9 fjerde ledd er ivaretatt.

Periodisk sikkerhetskontroll kan utføres av

  • Sikkerhetskontrollør fra kommunal heiskontrollordning
  • Landsdekkende heiskontrollordning med bemyndigelse fra departementet
  • Landsdekkende heiskontrollordning som utfører sikkerhetskontroll på midlertidig grunnlag
  • Direktoratet for byggkvalitet

Sikkerhetskontrollorganet (SKO) utfører hovedsakelig periodisk sikkerhetskontroll, men kan også utføre sikkerhetskontroll etter ulykke og stikkprøvekontroll.

Teknisk kontrollorgan (TKO) utfører samsvarskontroll etter installasjon og før løfteinnretningen settes i drift. TKO kan også registere løfteinnretninger i Nireg.

Kontrollør må være godkjent

Godkjenning av sikkerhetskontrollør skjer på grunnlag av kvalifikasjonskrav Direktoratet for byggkvalitet har fastsatt. Godkjenningen må fornyes hvert annet år og krever at det er gjennomført årlige obligatoriske kurs. Se TEK10 § 16-2 for kravene som stilles.

Meldeplikt

Uhell og hendelser skal rapporteres til registeret. Eier skal melde fra til sikkerhetskontrollorganet og sikkerhetskontrollorganet skal registrere ulykken eller hendelsen i Nireg, jf. TEK10 § 16-1.d.

Overskridelse av kontrollfristen

Hvis kontroll ikke er utført innen 26 måneder etter forrige kontroll, skal kommunen purre eieren. Overskrides fristen for siste kontroll, kan det ilegges tvangsmulkt i henhold til § 32-5 i plan- og bygningsloven.

Uregistrerte innretninger

Kontrollører eller andre kan komme over uregistrerte løfteinnretninger. Disse skal rapporteres til registeret, sammen med en mest mulig eksakt plassering. Melding kan sendes til niregsupport@dibk.no.