Krav til energieffektivitet - tiltaksmetoden

For boliger er det valgfritt om man vil bruke rammekravsmetoden eller tiltaksmetoden.

Sist endret 06.04.2018

Tiltaksmetoden er beskrevet i tabellen i § 14-2 annet ledd i byggteknisk forskrift. Energitiltakene i tabellen kan også brukes for fritidsbolig og ved arbeider på eksisterende boliger.

Alle U-verdiene er oppgitt som gjennomsnittsverdier.

Tiltakene kan omfordeles forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker samtidig som kravene i § 14-3 er oppfylt. Ved omfordeling kan enkelte energitiltak være dårligere enn kravet hvis andre energitiltak er tilsvarende bedre.

Tillatt omfordeling dokumenteres ved å vise at varmetapstallet, som angir bygningens samlede spesifikke varmetap, ikke øker. Varmetapstall beregnes etter NS 3031:2014.

Kravene til tiltaksmetoden er:

Energitiltak Småhus Boligblokk
U-verdi yttervegg [W/(m2K)] ≤ 0,18 ≤ 0,18
U-verdi tak [W/(m2K)] ≤ 0,13 ≤ 0,13
U-verdi gulv [W/(m2K)] ≤ 0,10 ≤ 0,10
U-verdi vinduer og dører [W/(m2K)] ≤ 0,80 ≤ 0,80
Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA ≤ 25 % ≤ 25 %
Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg (%) ≥ 80 % ≥ 80 %
Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) [kW/(m3/s)] ≤ 1,5 ≤ 1,5
Luftlekkasjetall per time ved 50 Pa trykkforskjell ≤ 0,6 ≤ 0,6
Normalisert kuldebroverdi, der m2 angis som oppvarmet BRA [W/(m2K)] ≤ 0,05 ≤ 0,07

Minimumskrav til energieffektivitet i § 14-3

Minimumskravene sikrer en minstestandard på bygningskroppen dersom man gjør omfordelinger. Alle U-verdiene er oppgitt som gjennomsnittsverdier. Ved omfordeling av tiltakene i § 14-2 annet ledd gjelder minimumskravene i § 14-3 første ledd bokstav a:

U-verdi yttervegg
[W/(m²K)]

U-verdi tak
[W/(m²K)]

U-verdi gulv mot grunn og mot det fri
[W/(m²K)]U-verdi vindu og dør inkl. karm/ramme
[W/(m²K)]Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
(luftveksling per time)


≤ 0.22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5

I tillegg gjelder krav om at rør og ventilasjonskanaler skal isoleres, se § 14-3 annet ledd.