Tildelingsbrev og arbeidsplaner

Tildelingsbreva er ein viktig del av den samla verksemdsstyringa til departementet.

Sist endret 18.01.2016

Etter at Stortinget har behandla statsbudsjettet, stiller departementa løyvingane til disposisjon for underliggjande verksemder. Dette blir gjort med eit tildelingsbrev.

I tildelingsbreva fastset ein blant anna resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav.

Arbeidsplanen skildrar korleis direktoratet planlegg å jobbe innanfor rammene tildelingsbrevet gir.