Større rom for tilpasninger i arealplaner

Forenklingene i ny byggteknisk forskrift (TEK17) gjør at noen tekniske krav fjernes. Dette gir kommunene større fleksibilitet i utforming og revidering av kommune- og reguleringsplaner.

Sist endret 03.07.2017

Med TEK17, som trådte i kraft 1. juli i år, må kommunene vurdere om de skal regulere flere krav lokalt i sine arealplaner. Dette gjelder krav til parkering, kjøreatkomst, plassering av byggverk og tilstrekkelig uteoppholdsareal. Kommunene har gode forutsetninger for å håndtere slike krav og hensyn lokalt, når de lager nye eller reviderer kommune- og reguleringsplaner.

Kravene og hensynene må også ivaretas av andre aktører som utarbeider forslag til arealplaner. Dette kan for eksempel være arkitekter som jobber med reguleringsplaner, og større utbyggere som skal utvikle egne områder.

Plassering av byggverk

Bestemmelsen som regulerer plassering av byggverk vil bli tatt ut av TEK17 1. juli 2021. Bestemmelsen beholdes i TEK17 i fire år for at kommunene skal ha tilstrekkelig tid til å regulere dette slik de ønsker i sine lokale arealplaner.

Bakgrunnen for at bestemmelsen tas ut 1. juli 2021 er at forskriftskravene om plassering av byggverk mangler konkrete ytelser. Hensynene blir dessuten ivaretatt i andre deler av byggteknisk forskrift, men også i plan- og bygningsloven og lokale reguleringsplaner. Kommunene har de beste forutsetninger for å håndtere endringene i eget planverk.

Utendørs oppholdsareal

Med TEK17 skal det enkelte byggverks behov for uteoppholdsareal vurderes og reguleres i lokale planbestemmelser. Dette gjør at oppholdsarealet kan tilpasses på en bedre måte til tomten, byggverket og behovene til de som skal bruke området. Med større lokalt handlingsrom og styring gjennom planverktøy vil utbyggere oppleve mindre usikkerhet til om kravet lar seg oppfylle i den enkelte byggesaken, og dermed større forutsigbarhet ved gjennomføringen av byggeprosjektet.

Kjøreatkomst og parkering

Kjøreatkomst til byggverk videreføres ikke som eget generelt krav i TEK17. Årsaken er at kravet er tilstrekkelig regulert i plan- og bygningsloven § 28-7, og i TEK17 kapittel 11 når det gjelder tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskaper. Lokale planbestemmelser kan også regulere kjøreatkomst, sammen med krav om parkering.

Dersom kommunene ønsker å stille krav om parkering i nye prosjekter, er dette noe de må gjøre i egne planer eller i parkeringsnormer. TEK17 skal nå bare sikre at det bygges tilstrekkelig med HC-parkering, i de tilfellene der det faktisk stilles et kommunalt krav om parkeringsplasser.

Der hvor parkering ikke er regulert lokalt, skal bygninger som har krav om tilgjengelighet og byggverk som har krav om universell utforming ha kjøreatkomst for utrykningskjøretøy, persontransport og lignende.

Veiledning til forskriften