Forslag om mindre endring i byggevareforskriften (CWFT - panelbord og kledningsbord av heltre)

 • Høring åpnet

  31.05.2024

  EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011: 

  • Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/1399 av 10. november 2023 om vilkårene for klassifisering av panelbord og kledningsbord av heltre med hensyn til deres brannpåvirkning og endringer i beslutning 2006/213/EC

  Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett.

  Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking). 

  Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette at en egenskap til et produkt kan klassifiseres av produsenten uten ytterligere testing. 

  Tester har vist at panelbord og kledningsbord av heltre har stabile og forutsigbare ytelser, hvis de oppfyller visse betingelser, og ikke er underlagt noen annen behandling enn kiln drying.

  Hvis disse forutsetningene er oppfylt, kan egenskapen brannpåvirkning deklareres av produsenten uten ytterligere testing. Rettsakten er gitt for å klargjøre rettstilstanden.

  Den nye rettsakten fra EU vil innebære at det må gjøres endringer i DOK for å implementere rettsaktene. Se utkast til endringsforskrift. 

  Forslaget om å gjennomføre rettsakten i Norge innebærer en harmonisering med EUs regelverk på byggevareområdet og innebærer ingen særnorske krav. 

  Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av disse delegerte kommisjonsforordningene. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger vil samlet sett ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser på grunn av nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

  I hovedsak forventes det at den nye rettsakten vil være en fordel for både produsenter og brukere av produktene, siden den innebærer en klargjøring av hvilke produkter som er underlagt krav om testing.

  Samlet sett vurderer Direktoratet for byggkvalitet derfor at de foreslåtte endringene i forskrift om dokumentasjon av byggevarer som gjennomførbare og ikke kommer til å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser. 

 • Høringsfrist

  21.06.2024

 • Høringsoppsummering