Forslag om økning av gebyr for sentral godkjenning

 • Høring åpnet

  08.06.2023

  Hovedinnhold i høringsforslaget

  I dag er gebyret for sentral godkjenning et årsgebyr på kr. 3 100,- og er lavere enn selvkost. Det foreslås at gebyret økes til kr. 3 650,-, som er anslått å tilsvare selvkost.

  Ved forslag til økning av gebyret er det tatt hensyn til Finansdepartementets «Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering», jf. rundskriv R-112/15. Det er en målsetning at gebyrene ikke skal overstige de gjennomsnittlige kostnadene staten har ved å produsere de aktuelle tjenestene (selvkost). Forslagene til gebyrnivå baserer seg blant annet på kostnadsberegninger.

  Det foreslås samtidig å innføre hjemmel til årlig justering av gebyret i henhold til konsumprisindeks. Dette vil samlet sett bidra til å opprettholde en forsvarlig forvaltning av ordningen gjennom kvalitativ god saksbehandling og en tilfredsstillende tilsynsvirksomhet.

  Det foreslås at endringene trer i kraft fra 1. januar 2024.

 • Høringsfrist

  17.08.2023

 • Høringsoppsummering

  Direktoratet for byggkvalitet oppsummerer høringssvarene for videre behandling når høringsfristen er ute.