Endringer i SAK10 fra 1. januar 2017

Fra nyttår gjøres det endringer i byggesaksforskriften. Det blir blant annet presisert hvilke type tilbygg som er omfattet av unntaket fra søknadsplikten. Her ser du oversikten over endringene som trer i kraft 1.1.2017.

Sist endret 20.12.2016
paragraftegn_illustrasjon-til-regelendring_620.jpg
Fra 1.1.2017 gjøres det endringer i byggesaksforskriften (SAK). Se endringene her. Foto: Colourbox

I tillegg til en del språklige presiseringer, gjøres følgende endringer:


§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

  • I bokstav b presiseres at tilbygg må være understøttet og ikke overstige to etasjer eller to plan
  • Bokstav c er ny og gir unntak for frittliggende byggverk knyttet til jordbruks-, skogbruks- eller reindriftsområder. Tiltakshaver skal informere kommunen om slike tiltak for oppdatering av kart- og matrikkeldata

§ 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover

I bokstav a gjøres det en presisering om tiltakshaver

§ 6-1. Forhåndskonferanse

I sjette ledd gjøres det en presisering om referatet fra forhåndskonferansen

§ 11-2. Utdanningsnivåer

I første ledd, bokstavene b og c gjøres det presiseringer om utdanningsnivåene.

§ 16-3. Forholdet til straffebud i andre lover

Denne bestemmelsen endres og skal fra 1.1.2017 lyde: § 16-3. Kommunens varslingsplikt til påtalemyndigheten.

Ny bestemmelse

Fra 1.1.2017 gjelder også den nye bestemmelsen § 16-4. Krav til innhold i varsel om overtredelsesgebyr.

Oppheving av bestemmelser

Fra 1.1.2017 oppheves disse bestemmelsene:

  • § 13-6 sjette ledd
  • § 14-9 Unntak fra krav om kontroll i særlige tilfeller
  • § 14-10 Forlengelse av sentral godkjenning for kontroll

Her gjøres det små opprydninger i teksten

I 13-1 b annet ledd, § 14-7 tredje ledd bokstav d og fjerde ledd bokstav d, § 15-3 annet ledd og i § 16-1 første ledd bokstav c nr 2 er det gjort noen opprydninger i teksten.

Endringene i forskriften ser du på Lovdata.

Fra 1.1.2017 finner du oppdatert forskriftstekst og tilhørende veiledning på dibk.no