Energikrav i TEK10

6. Rapportering

Rapportering til direktoratet om tilsynsaktiviteten i perioden

Etter utløpet av 2014 skal kommunane rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innanfor dei prioriterte tilsynsområda. Rapporteringa vil skje online ved bruk av questback. Kommunane vil få nærare informasjon om nettadresse når tidspunktet for rapportering nærmar seg.

Det er i første rekkje ønskjeleg med eit oversyn over talet på gjennomførte tilsyn, talet på avvik som er avdekte og status for retting.

Tema

Talet på tilsyn

Talet på avvik

Talet på avvik fordelte på avvikstype

Mangelfull dokumentasjon

Mangelfull prosjektering

Mangelfull utføring

1. Overordna krav til energieffektivite

2. Målereglar

3. Isolasjonsstandard (golv, vegg og tak)

4. Vindaugekvalitet

5. Kuldebruer

6. Tettleik

7. Kjølebehov

8. Fuktproblematikk

9. Energiforsyning

Totalt

Tal på avvik som er retta

I tillegg er det ønskjeleg med ei beskriving av følgjande:

  • hovudinntrykka frå tilsynsverksemda

  • kva slag krav som synest vanskelegast å oppfylle

  • er det ein nedgang i talet på avvik

  • årsaker til manglande etterleving av krav

  • årsaker til manglande retting av krav

Kva spørsmål har vore mest eigna/brukelege i tilsynet