Energikrav i TEK10

1. Innleiing

1. Innleiing

Tilsyn er eit viktig verkemiddel for å etterleve regelverket, og vil verke førebyggjande på framtidige byggfeil. Kommunane er pålagde å føre tilsyn i eit slikt omfang at regelbrot blir avdekte, men står fritt til å vurdere metode og omfang ut frå eigen kompetanse- og ressurssituasjon.

I ein periode over to år frå 1. januar 2013 skal kommunane prioritere tilsyn med krav knytte til energibruk og universell utforming. Krava på desse områda er valde som prioriterte tilsynsområde fordi dei er nye eller krev ei viss omstilling. Dei nye fokusområda skal vere innarbeidde i kommunen sin tilsynsstrategi.

Denne rettleiaren skal medverke med praktisk hjelp når ein utøver tilsyn med oppfylling av krav til energieffektivitet og energiforsyning. Med utgangspunkt i dokumenttilsyn og byggjeplasstilsyn presenterer rettleiaren sjekklister som kan nyttast ved tilsynet eller danne grunnlag for å utarbeide eigne tilpassa sjekklister. For meir informasjon om tilsynsverksemd generelt, viser vi til veiledning om tilsyn som er tilgjengeleg på nettsidene våre.

Kommunane er pålagde å sende inn rapport som beskriv omfanget og resultatet av tilsynsaktiviteten til Direktoratet for byggkvalitet. Rettleiaren har i kapittel 6 eit oversyn over kva slag opplysningar som skal rapporterast inn ved utløpet av 2014. Desse vil samsvare med forhold som er beskrivne i sjekklistene. Det bør etablerast rutinar for rapportering før tilsyn blir sett i gang. Dette vil gjere rapporteringa enklare ved utgangen av rapporteringsperioden.

Ei beskriving av gjeldande energikrav etter TEK10 følgjer som vedlegg 1 til rettleiaren.