Temaveileder uavhengig kontroll

1. Innledning

Innledning

Veiledningen beskriver anbefalt gjennomføring av uavhengig kontroll. Reglene om uavhengig kontroll trer i kraft 1. januar 2013.

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge riktig første gang. Obligatorisk uavhengig kontroll er et nytt virkemiddel som kommer i tillegg til de systemene som foretakene bruker for å kvalitetssikre egen produksjon. Den uavhengige kontrollen innebærer en ny rolle i så godt som alle byggeprosjekter. Uavhengige foretak vil føre kontroll innenfor områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Veiledningen skal gi forutsigbarhet for foretak som skal motta kontroll og foretak som ønsker å påta seg rollen som kontrollforetak. For tiltakshavere vil det være nyttig å orientere seg om regelverkets krav til kontroll. Kommunal saksbehandling har fått et eget kapittel, og vi tror kommunene vil ha nytte av å sette seg inn i kontrollarbeidet ved hjelp av veiledningen. Veiledningen kan også ha betydning som et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av tilsyn.

Veiledningen gjennomgår og forklarer kravene som er stilt i forskriften og gir konkrete anvisninger for kontrollomfang og rutiner for hvordan den obligatoriske uavhengige kontrollen kan gjennomføres. Der kommunen pålegger kontroll på andre områder vil de samme prinsippene for gjennomføring av kontroll gjelde. Veiledningen gir ikke konkrete anvisninger og eksemplifisering for slik kontroll, men veiledningen vil gjelde så langt den passer. Både prosjektering, utført byggearbeid, rutiner og kvalitetssikring er omfattet av kontrollen. Anvisningene i veiledningen beskriver de oppgavene som ansvarlig kontrollerende er pålagt i regelverket, og ved å følge de konkrete anvisningene vil kravene til uavhengig kontroll være oppfylt.

Veiledningen redegjør først og fremst for kravene til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll, men gjennomgår også krav som stilles til kontrollforetakene. Ikke minst gjelder dette kravet til uavhengighet i forhold til foretaket som har utført arbeidet som blir kontrollert.

Vi forventer at ressursene som brukes på kontroll kan tas ut i produktkvalitet på en måte som gir et positivt regnestykke for tiltakshaver, foretakene og samfunnet. Mange vil få besøk av kontrollforetak, og vi forventer at kontrollarbeidet vil gi støtte til effektiv bruk av kvalitetssystem og bedre kvalitet i bygg.

Vil du laste ned eller skrive ut hele temaveiledningen?

Hele veiledningen kan lastes ned i pdf-versjon her.

Du kan også skrive ut enkeltsider av veiledningen. Trykk "skriv ut" oppe til venstre på siden.