Temaveileder uavhengig kontroll

10. Kommunens saksbehandling

10.2. Uavhengighet

Hva ligger i kravet til uavhengighet

Etter pbl. § 23-7 første ledd skal ansvarlig kontrollerende være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres.

Kravet om uavhengighet innebærer for det første at kontrollforetaket må være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres. I praksis innebærer det at kontrollforetaket må ha et annet organisasjonsnummer enn foretaket som kontrolleres.

For det andre skal det ikke foreligge "personlig eller økonomisk tilknytning" mellom foretakene "som kan påvirke kontrollen". Et kontrollforetak må altså ikke påta seg oppdrag dersom personlige eller økonomiske interesser kan komme i konflikt med foretakets uavhengighet. Med "personlig" siktes det i hovedsak til nære relasjoner som for eksempel slektskap eller nære venner. Med "økonomisk" siktes det til blant annet forretningssamarbeid eller eventuelle eierinteresser som kan påvirke uavhengigheten.

Dersom det er tvil om tilknytningen kan påvirke kontrollen, skal forholdet mellom kontrollerende og det foretaket som skal kontrolleres, beskrives i søknaden.

Det er ikke krav om at kontrollforetaket skal være uavhengig av tiltakshaver.

Kommunens vurdering av uavhengighet

Uavhengighet skal bekreftes ved avkryssing i ansvarsrettssøknaden. Der det er tvil om tilknytningen skal dette beskrives i søknaden. Kommunen skal legge til grunn de opplysningene som fremgår av søknaden og trenger ikke foreta en omfattende vurdering av uavhengigheten. Det viktige er å vurdere om kontrollen kan skje på riktig måte i det enkelte tiltak, med tilstrekkelig avstand mellom kontrollforetaket og det foretaket som skal kontrolleres. Kommunen bør avslå opplagte tilfeller. Der foretaket selv er i tvil om de kan gjennomføre kontrollen på en tilfredsstillende måte, bør ikke kommunen gå dypt inn i vurderingen av dette, men legge til grunn at relasjonen kan påvirke kontrollen og avslå søknaden. Det vises til vedlegg 2 Om kommunens vurdering av uavhengighet.