Temaveileder uavhengig kontroll

10. Kommunens saksbehandling

10.4. Reaksjoner på overtredelse

Dersom det begås alvorlige overtredelser i kontrollen, kan konsekvensen være tilbaketrekking av ansvarsrett og eventuelt tilbaketrekking av sentral godkjenning. Tilbaketrekking vil først og fremst kunne skje på grunnlag av manglende ivaretakelse av kontrollansvaret, mens gråsoner om uavhengighet vil ha mindre betydning dersom det først er gitt ansvarsrett for kontroll.

Ved uenigheter mellom kontrollforetak og det kontrollerte foretak om tekniske løsninger eller tolkning av regelverket, vil dette kunne ende hos kommunen som melding om åpent avvik. Kommunen har ingen plikt til å ta stilling til en slik uenighet ved å fastsette for eksempel en bestemt tolkning av funksjonskravene, eller avgjøre om en løsning er god nok til å tilfredsstille kravene. Kommunen kan avvente avklaring av avviksforholdet fra tiltakshaver og de ansvarlige foretak han engasjerer. Ansvaret for oppfyllelse av kravene ligger hos de ansvarlige foretakene, dvs. ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende.

Kommunen kan velge å bruke sakkyndige, normalt for egen regning, eller kreve ny kontroll for å få avklart uenighet. Det kan utstedes ferdigattest dersom kommunen mener det er grunnlag for det.

Der kommunen får melding om avvik, vil kommunens alternativer være:

  • avvente avklaring av avviksforholdet fra tiltakshaver og de ansvarlige foretak han engasjerer

  • opprette tilsynssak, herunder kreve ytterligere dokumentasjon

  • gi pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

  • avslå midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fordi det foreligger et åpent avvik og dermed brudd på regelverket

  • utstede midlertidig brukstillatelse / ferdigattest hvis kommunen finner samsvar eller at overtredelsen er bagatellmessig