Temaveileder uavhengig kontroll

10. Kommunens saksbehandling

10.6. Unntak fra krav om kontroll

Unntak fra krav om kontroll etter SAK10 § 14-5

Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll når kontroll er unødvendig for å sikre at tiltaket er i samsvar med regelverket. Unntak fra kravet om uavhengig kontroll skal framgå av tillatelsen.

Unntaksbestemmelsen er en sikkerhetsventil og er sjelden aktuell å bruke. Bestemmelsen kan f.eks. brukes der det foreligger søknadspliktig bruksendring uten at det er nødvendig med fysiske arbeider. Kontroll vil her være unødvendig fordi tiltaket allerede oppfyller tekniske krav. Det må foreligge en faglig begrunnelse for at unntaket skal kunne brukes. Unntak etter SAK10 § 14-9 begrunnes mer ut fra kapasitetshensyn.

Unntak fra krav om kontroll etter SAK10 § 14-9

Kommunen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra kravet om kontroll, jf. SAK10 § 14-9. Det kan ikke gjøres unntak fra kontroll av brannsikkerhet.

Hensikten med bestemmelsen er å gi tiltakshavere og kommunene rom for en viss fleksibilitet slik at byggetiltak ikke stopper opp og påfører tiltakshaver unødvendige økonomiske ekstrakostnader.

Bestemmelsen stiller imidlertid strenge vilkår for å kunne brukes. Dette er gjort bevisst for å hindre at bestemmelsen ikke skal praktiseres som en hovedregel.

Bestemmelsen sier at kommunen fram til 1. januar 2014 helt eller delvis kan unnta fra kravet til bruk av uavhengig kontrollerende så fremt et slikt unntak ikke vil medføre økt fare for helse, miljø og sikkerhet.

Det er et vilkår for bruk av unntaket at tiltakshaver framlegger skriftlig dokumentasjon som viser at;

  • det som følge av kapasitetshensyn ikke har vært mulig å få tak i kontrollforetak,

  • et obligatorisk krav om at uavhengig kontroll skal gjennomføres av et ansvarlig kontrollforetak vil føre til unødvendig tidstap,

  • merkostnadene ved et slikt tidstap vil bli uforholdsmessig høye og

  • kvaliteten i tiltaket likevel vil bli oppfylt.

Alle 4 punktene over må dokumenteres for at unntaket skal kunne benyttes.

Bestemmelsen er en ”kan”-regel. Dersom kommunen etter en helhetlig vurdering kommer til at det foreligger betydelig usikkerhet til om unntak fra kontroll vil føre til økt fare for helse, miljø og sikkerhet, kan kommunen gi avslag.

Bestemmelsen må holdes atskilt fra SAK10 § 14-5 som også åpner for å unnta fra kontroll der dette etter kommunens vurdering anses som unødvendig. Unntaket etter § 14-9 retter seg mot tiltak hvor det etter loven er ansett som nødvendig med kontroll, men hvor det likevel, dersom vilkårene er oppfylt, kan gis unntak.

Kommunen kan kreve framlagt den dokumentasjon som den finner nødvendig for å ta stilling til om det vil være forsvarlig å gi unntak fra kravet om kontroll. Eksempelvis, dersom det av reguleringsplan eller søknad om tillatelse framgår at det foreligger forhold som gjelder fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, kan kommunen kreve at tiltakshaver sørger for å innhente en kvalifisert vurdering som kan legges til grunn, dersom det ikke er mulig å få tak i en kontrollerende innen geoteknikk. Bestemmelsen understreker videre at det er tiltakshaver, herunder også de ansvarlige foretak som tiltakshaver har kontrahert, som sitter med det endelige ansvaret for tiltaket.