Temaveileder uavhengig kontroll

2. Kontrollområder

2.1. Innledning

Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14. Det følger av pbl. § 24-1 at det skal gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak. Hva som anses som viktige og kritiske områder er nærmere regulert i SAK10 § 14-2 første og annet ledd. I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. Arbeid på våtrom i eksisterende bygning er søknadspliktig når brannskille brytes. Kravet om kontroll gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet. For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for utførelse.

De obligatoriske kontrollområdene fremgår av tabell 2.1.

Tabell 2.1 Oversikt over kontrollområder og tiltaksklasser

Kontrollområde

For prosjektering skal kontrollen omfatte

For utførelse skal kontrollen omfatte

Fuktsikring og lufttetthet i boliger, og i fritidsboliger med mer enn én boenhet

- Tilstrekkelig prosjektering

- Inspeksjon av våtrom

- Tetthetsmåling

- Dok av KS

Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3

- Energieffektivitet

- Forebygging av kuldebroer

- Yttervegger

- Tak og terrasser

- Dok av KS

- Byggfukt

- Lufttetthet

- Ventilasjon

- Dok av KS

Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3

- Hovedbæresystemet (lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper)

- Dok av KS

- Hoved- bæresystemet

- Materialegenskaper

- Dok av KS

Geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3

- Geoteknisk kategori

- Pålitelighetsklasse

- Dok av KS

- Prosjektering representativ for forholdene på byggeplass

- Rapportering iht. geoteknisk kategori

- Dok av KS

Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3

- Brannsikkerhetsstrategi/konsept

- Dok av KS

I tillegg til de obligatoriske kontrollområdene som fremgår av tabell 2.1, skal det gjennomføres uavhengig kontroll hvis kommunen krever det etter en konkret vurdering, se kapittel 10.5. For gjennomføring av slik kontroll gjelder de samme bestemmelsene som for obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK10 §§ 14-6 første ledd og 14-7 første ledd.