Temaveileder uavhengig kontroll

5.1 Kontroll av utført kvalitetssikring

5.1.4. Innsyn i foretakssystem

Samlingen av rutiner med tilhørende hjelpemidler utgjør foretakets system. Rutiner bør være godkjent av foretakets ledelse og skal være ordnet i et system som gjør at de er mulige å gjenfinne. Hjelpemidler vil normalt også inngå i systemet slik at det fremgår hvilke rutiner og hjelpemidler som hører sammen. Det er hensiktsmessig å utstyre foretakssystem med en innholdsfortegnelse hvor gjenfinningssystemet framgår.

Kontrollforetak må ha tilstrekkelig innsyn i foretakssystemet til ansvarlige foretak for å kunne gjennomføre sine kontrolloppgaver. Innsynet er imidlertid ikke ubegrenset, men gjelder rutiner og hjelpemidler for det aktuelle kontrollområdet. Rutiner som har utspring i krav til foretakssystem er ofte en integrert del av foretakets kvalitetssystem. Siden offentligrettslige krav er grunnlaget også for privatrettslige forhold, vil det ikke alltid være et tydelig skille mellom det som er rutiner med krav om kontroll (etter SAK10) og de delene som et foretak kan ha grunn til å skjerme fra innsyn av konkurransehensyn.

Rutiner for kvalitetssikring av krav etter TEK10 og SAK10 skal være tilgjengelige for kontrollforetaket.