Temaveileder uavhengig kontroll

5.3 Prosjektering etter standarder

Prosjektering etter standarder

Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant anerkjent standard eller bransjenorm begrenses kontrollkravet i SAK10 til kontroll av at standardens eller normens anvisninger er fulgt, jf SAK10 §§ 14-2 siste ledd og 14-6 tredje ledd. I slike tilfeller kan en se bort fra kontrollomfanget etter tabell 5.3 og 5.5.

For geoteknikk og bærende konstruksjoner foreligger det prosjekteringsstandarder som gir anvisninger for kvalitetssikring av prosjektering og utførelse. Standardene er innarbeidede verktøy som ivaretar krav til pålitelighet og sikkerhet. Der disse standardene er lagt til grunn kan kontroll av konstruksjonssikkerhet og geoteknikk forenkles.

Der prosjektering av brannsikkerhet ved analyse er utført i samsvar med NS 3901:2012, kan kontroll av verifikasjonen forenkles til å påvise at standardens anvisninger er fulgt.

For våtrom og lufttetthet og andre arbeider i tiltaksklasse 1 vil den forenklede kontrollen være særlig aktuell i tilfeller hvor Byggforskseriens anvisninger eller Byggebransjens våtromsnorm er benyttet. Tilsvarende gjelder ved bruk av andre lands bransjenormer, som for eksempel det svenske Byggkeramikrådets bransjeregler for våtrom.
 

Konstruksjonsstandarder

Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode : Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg.
 

Standard om krav til risikovurdering av brann i byggverk

NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i byggverk.
 

Andre standarder og bransjenormer

Anvisninger i Byggforskserien.

Byggebransjens våtromsnorm.