Temaveileder uavhengig kontroll

6. Håndtering av avvik

6.1. Hva er et avvik

Et avvik er manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid eller et produkt. I plan- og bygningslovens forstand oppstår et avvik når det avdekkes manglende samsvar mellom regelverkets krav og resultater av prosjekteringsarbeid eller utført byggearbeid, jf. SAK10 § 1-2 bokstav j. I denne veiledningen er det denne betydningen som legges til grunn.

Privatrettslig kan avvik brukes om manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse. Det er også vanlig å bruke begrepet hvis det er manglende samsvar mellom en beskrevet fremgangsmåte i en rutine og den fremgangsmåten som er brukt. I slike tilfeller oppstår det et avvik i forhold til foretakets interne krav.