Temaveileder uavhengig kontroll

6. Håndtering av avvik

6.2. Åpent og lukket avvik

Kontrollforetak skal, innenfor sitt kontrollområde, kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav som følger av plan- og bygningsloven.

Avvik som avdekkes under kontroll skal dokumenteres og meldes til de ansvarlige foretakene. Dette fremgår av ansvaret til kontrollforetaket jf. SAK10 § 12-5. Ansvarlig prosjekterende eller utførende foretak har ansvar for å lukke avviket. Dette kan skje på følgende måte:

  • følge kontrollerendes merknad ved å utbedre påpekt avvik ved omprosjektering og/eller ombygging, eller

  • ved prosjektering; verifisere, jf. TEK10 kapittel 2 , at valgte ytelser og løsninger oppfyller regelverket

  • ved utførelse; vise at utførelsen er i samsvar med produksjonsunderlaget.

Der feil i prosjektering avdekkes under utførelse eller etter at arbeid er utført, vil det være prosjekterendes ansvar å omprosjektere og utarbeide nytt produksjonsunderlag som grunnlag for ombygging. Avvik lukkes ved ombygging i samsvar med revidert produksjonsunderlag.

Ansvarlig prosjekterende og utførende skal melde tilbake til kontrollerende hva som er gjort for å lukke avviket. Dersom ovennevnte alternativer for lukking av avvik ikke følges, foreligger det et åpent avvik som ansvarlig kontrollerende har plikt til å melde fra om, jf. pkt. 6.3 og 6.4.