Temaveileder uavhengig kontroll

6. Håndtering av avvik

6.6. Uenighet om avvik

Det kan oppstå uenighet mellom kontrollforetak og foretaket som er kontrollert om valgte løsninger oppfyller regelverket. Kontrollforetaket skal bygge sin konklusjon på dokumentasjon som sikrer at det ikke oppstår tvil om de faktiske forholdene. Ansvarlig kontrollerendes ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik. Prosjekterende og utførende kan lukke avvik ved å følge SAK10 §§ 12-3 bokstav j) og 12-4 bokstav l), jf. alternativene listet opp i pkt. 6.2 over.

Dersom avvik ikke lukkes, vil åpent avvik som følge av uenighet måtte meldes til kommunen og eventuelt registreres i sluttrapport fra kontrollen, jf. SAK10 § 12-5 bokstav d. Kontrollerende har ikke ansvar for å avklare eventuell uenighet om valg av løsninger og dokumentasjon av disse, jf. § 12-5 andre ledd. Det må fremgå av meldingen om åpent avvik hvilke krav og kontrollpunkt uenigheten gjelder og hva uenigheten består i. Det vil være opp til kommunen å vurdere nærmere reaksjoner.

Kommunens alternativer kan være å:

  • opprette tilsynssak, herunder kreve ytterligere dokumentasjon

  • gi pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

  • avslå midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fordi det foreligger et åpent avvik og dermed brudd på regelverket

  • utstede midlertidig brukstillatelse / ferdigattest hvis kommunen finner samsvar eller at overtredelsen er bagatellmessig