Temaveileder uavhengig kontroll

7. Rutinemal for kontrollforetak

7.1. Kontroll i seks trinn

Rutinemalene for gjennomføring av kontroll beskriver kontrollprosessen i seks trinn. Disse er kort omtalt under og er illustrert som flytskjema i figur 7.1. Den fullstendige rutinemalen finnes under pkt. 7.2.

 1. Melding om kontroll og innhenting av dokumentasjon

  Formålet er å forberede kontroll og sikre tilgang til foretaket som skal kontrolleres.

 2. Gjennomgang av dokumentasjon

  Formålet er å kontrollere at det foreligger rutine, at den er fulgt og at resultatet av kvalitetssikring er dokumentert.

 3. Gjennomføre inspeksjon

  Formålet er kontroll av samsvar mellom TEK10 og det utførte prosjekterings- eller byggearbeidet, mellom produksjonsunderlaget og byggearbeidet og mellom dokumentasjon av kvalitetssikring og resultat av prosjektering eller byggearbeid.

 4. Rapportering

  Formålet er å bidra til korrigering av avvik ved at det iverksettes utbedring av ulovlige forhold.

 5. Bekreftelse av lukking

  Formålet er å få prosjekterende og utførende til å lukke avvik.

 6. Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring

  Formålet er å oppsummere status for kontrollen for søker og tiltakshaver og eventuelt til kommunen ved åpne avvik.

Figur 7.1 Flytskjema for kontrollprosessen – håndtering av avvik

Figur 7.1 Flytskjema for kontrollprosessen – håndtering av avvik