Temaveileder uavhengig kontroll

7. Rutinemal for kontrollforetak

7.2. Kontroll i tiltaksklasse 1 - rutinemal

 1. Melding om kontroll og innhenting av dokumentasjon

  1. Send melding til berørte foretak og gi orientering om kontroll og kontrollens omfang.

   Orienter om dokumenter som må sendes til kontrollforetaket som underlag for gjennomføring av kontroll.

  2. Innhent følgende dokumenter for kontrollområdet:
   Våtrom:

   • tegningsliste for våtrom og tegning som viser slukplassering

   • rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran)

   • dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom

   Lufttetthet:

   • byggeplassens tegningsliste for klimaskjermen

   • rutine for måling av lufttetthet som inngår i kvalitetssikring av produksjonen på byggeplass

   • dokumentasjon fra kvalitetssikring av tett utførelse av klimaskjermen

   • rapport med måleresultater for lufttetthet

  3. Avklar tidspunkt for kontroll med foretak som skal kontrolleres

  4. Innhentede tegningslister for kontrollområdet skal oppbevares som en registrering hos kontrollforetaket.

 2. Gjennomgå dokumentasjon

  Påse at innhentet rutine er relevant for det aktuelle kontrollområdet og at det fremgår krav til dokumentasjon av kvalitetssikring (bruk av hjelpemidler).

  Påse at hjelpemidler (sjekklister, rapporter, måleprotokoller, foto) som det er stilt krav om i rutinen, er brukt som angitt for kvalitetssikring av arbeidet.

 3. Gjennomføre inspeksjon

  1. Påvis ved stikkprøver samsvar mellom tilgjengelig produksjonsunderlag på byggeplassen og tegningslister.

   Påse at plassering av sluk er prosjektert og at det foreligger spesifikasjoner for produktene membran, sluk og slukmansjett.

   Påse at de ovennevnte produktene har dokumentasjon som bekrefter samvirke som et system.

  2. Foreta kontroll ved inspeksjon av tilnærmet ferdigstilt våtrom:

   • Foreta kontroll i henhold til tabell 5.3 og påvis at utførelsen samsvarer med tegninger og beskrivelser.

   • Påse samtidig at resultatet av kvalitetssikringen er sannsynlig og stemmer med det som kan observeres på stedet. I enkleste form er dette en påvisning av at arbeidet er utført. Dernest at det utførte arbeidet fremstår uten åpenbare avvik.

  3. Påse at resultater fra lufttetthetsmåling er innenfor krav i TEK10.

 4. Rapportering

  1. Rapporter resultater fra gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjon på byggeplassen.

  2. Vedlegg avviksrapport når avvik er påvist. Underbygg avvik med dokumentasjon som fremgår av rapporten. Dette kan være foto og andre bevis.

  3. Avtal frist for lukking av eventuelle avvik.

 5. Bekreftelse av lukking av avvik

  1. Motta bekreftelse om lukket avvik fra kontrollert foretak innen den avtalte fristen.

   Det kan avtales utvidet frist for lukking av avvik.

  2. Avvik anses lukket ved at kontrollerendes merknad etterkommes eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav / produksjonsunderlaget. Se pkt. 6.2.

  3. Motta melding om hvordan avvik er lukket.

  4. Hvis avviket ikke lukkes foreligger et åpent avvik, som meldes til kommunen.

 6. Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring

  1. Utarbeid sluttrapport med status for avvik etter utløpte frister for lukking av avvik. Sluttrapport kan oppsummere status med at avvik ikke er lukket.

  2. Send sluttrapport til ansvarlig søker. Send melding til kommunen om avvik som ikke er lukket dersom kommunen ikke har mottatt dette tidligere.