Temaveileder uavhengig kontroll

7. Rutinemal for kontrollforetak

7.3. Kontroll i tiltaksklasse 2 og 3 - rutinemal

 1. Melding om kontroll og innhenting av dokumentasjon

  1. Send melding til berørte foretak og gi orientering om kontroll og kontrollens omfang.

   Orienter om dokumenter som må sendes til kontrollforetaket som underlag for gjennomføring av kontroll.

  2. Innhent følgende dokumenter:
   For kontroll av prosjektering:

   • relevante resultatdokumenter fra prosjekteringen

   • tegningsliste (hovedtegninger og detaljer) for kontrollområdet

   • rutine for kvalitetssikring av prosjekteringen fra berørte foretak

   • dokumentasjon av utført kvalitetssikring.

   For kontroll av utførelse:

   • byggeplassens tegningsliste for kontrollområdet ved tidspunkt for oppstart av de aktuelle arbeidene

   • rutiner for kvalitetssikring av kontrollområdet fra de berørte foretakene

   • dokumentasjon av utført kvalitetssikring

   • resultater/dokumentasjon fra utført måling av lufttetthet utført ved tidspunkt for ferdigstillelse.

  3. Avklar tidspunkt for kontroll med foretak som skal kontrolleres.

  4. Innhentede tegningslister for kontrollområdet skal oppbevares som en registrering hos kontrollforetaket.

 2. Gjennomgå dokumentasjon

  Påse at innhentet rutine er relevant for det aktuelle kontrollområdet og at det fremgår krav til dokumentasjon av kvalitetssikring (bruk av hjelpemidler).

  Påse at hjelpemidler (sjekklister, rapporter, måleprotokoll, foto) som det er stilt krav om i rutinen, er brukt som angitt for kvalitetssikring av arbeidet.

 3. Gjennomføre inspeksjon

  Kontroll av prosjektering:

  Kontroll av prosjektering foretas som dokumentkontroll.

  Påse ved inspeksjon av prosjekteringsresultatene at:

  • det er påvist at krav gitt etter pbl. er oppfylt og ytelser er definert ved gjennomføring av kontroll etter tabell 5.5.

  Kontroll av utførelse:

  Påvis ved stikkprøver samsvar mellom tilgjengelig produksjonsunderlag på byggeplassen opp mot ajourførte tegningslister og utført arbeid.

  • Påvis samsvar mellom tegninger/beskrivelser og utført arbeid i henhold til tabell 5.5.

  • Påse at resultatet av kvalitetssikringen er sannsynlig og stemmer med det som kan observeres på stedet. I enkleste form er dette en påvisning av at arbeidet er utført. Dernest at det utførte arbeidet fremstår uten åpenbare avvik.

  Påse at resultater fra lufttetthetsmåling er innenfor krav i TEK10.

 4. Rapportering

  1. Rapporter resultater fra gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjon på byggeplassen.

  2. Vedlegg avviksrapport når avvik er påvist. Underbygg avvik med objektivt bevis som fremgår av rapporten. Dette kan være foto, innhentet dokumentasjon og liknende.

  3. Avtal frist for lukking av eventuelle avvik.

 5. Bekreftelse av lukking av avvik

  1. Motta bekreftelse om lukket avvik fra kontrollert foretak innen den avtalte fristen.

   Det kan avtales utvidet frist for lukking av avvik.

  2. Avvik anses lukket ved at kontrollerendes merknad etterkommes eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav / produksjonsunderlaget. Se pkt. 6.2.

  3. Motta melding om hvordan avvik er lukket.

  4. Hvis avviket ikke lukkes foreligger et åpent avvik, som meldes til kommunen.

 6. Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring

  1. Utarbeid sluttrapport med status for avvik etter utløpte frister for lukking av avvik. Sluttrapport kan oppsummere status med at avvik ikke er lukket.

  2. Send sluttrapport til ansvarlig søker. Send melding til kommunen om avvik som ikke er lukket dersom kommunen ikke har mottatt dette tidligere.